ریاست مسلکی امور بیمه ها و تکافل

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت مالیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست مسلکی امور بیمه ها و تکافل ۰۶۵۵

 

مشخصات بست

عنوان بست:                                   ریاست مسلکی امور بیمه ها و تکافل

بســـــت:                                       دوم

تعداد بست:                                    (۱)

وزارت/اداره:                                     وزارت مالیه

بخش مربوط:                                   ریاست عمومی  امور بیمه ها و تکافل

موقعیـــــت :                                    کابل

گزارشده به :                                   رئیس عمومی  امور بیمه ها  و تکافل

گزاریشگیر از:                                   کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریـخ نشر و ختم اعلان:                    ۲۳/۱۰/۱۳۹۹  الی  ۰۴/۱۱/۱۳۹۹

 

 

هدف وظیفه: مدیریت امور تخصصی و مسلکی بیمه و نظارت از فعالیت های بیمه ای و تکافل در کشور غرض بهبود امور قوانین و مقررات نافذه.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:                       

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت، نظارت و تطبیق استراتیژی و پالیسی های مناسب برای بهبود وضع سیستم بیمه ای و نظارت ازعملکرد فعالین سکتور بیمه و تکافل.
 2. مدیریت بررسی و تحلیل کلی از وضعیت فعالیت های بیمه ای دولتی و خصوصی بمنظور ارزیابی و ارائیه راهکارهای عملی جهت بهبود فعالیت های سکتور بیمه و تکافل.
 3. تدویر جلسات سازنده با همکاران سکتوری عندالضرورت پیرامون مسایل مسلکی و تخنیکی بیمه و تکافل در جهت هماهنگی بشتر و بهبود امور.
 4. کنترول، نظارت و حصول اطمینان ازصحت اجراآت، کیفیت ارقام و معلومات بیمه ای که رسماً از طرف ریاست عمومی امور بیمه ها و تکافل ارائیه میشود.
 5. تشخیص و مرور پشنهادات به ارتباط نظارت و توسعه مارکیت بیمه و طرح پلان های کاری درمطابقت با پلان عمومی اداره.
 6. رهبری و انسجام امورکاری کارکنان تخنیکی ملی و بین المللی که دربخش های مربوط بشکل کوتاه مدت و دراز مدت استخدام میگردند.
 7. حصول اطمینان از تطبیق قوانین، مقررات، رهنمودها، لوایح و طرزالعمل های بیمه ای بمنظورنظارت از قانونمند شدن فعالین بیمه و حمایت ازحقوق مشتریان بیمه.
 8. اشتراک در جلسات و تحلیل های مسلکی بمنظورتدوین دورنما و راهکارهای انکشافی سکتور بیمه کشور و مساعی درجهت تطبیق مصوبات و تصامیم مربوط.
 9. فراهم آوری تسهیلات لازم و همکاری با موسسات کمک کننده بین المللی که با ریاست عمومی امور بیمه ها همکاری های تخنیکی و مالی را ارائیه مینمایند.
 10. مرور، طرح و به روزسازی سیستم های نظارتی مالی و حسابی مطابق به معیارهای بین المللی بمنظور ایجاد شفافیت و حسابدهی بهتر.

 

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
 2. حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور.
 3. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 4. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه.
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
 7. رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات.
 8. رهبری، مدیریت و ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.
 9. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تنظیم روابط کاری با ادارات همکار، شرکت های بیمه و تکافل و سایر فعالین بیمه جهت انجام بهتر امور.
 2. تامین ارتباط با ادارات و انجمنهای بین المللی بیمه و تکافل جهت معیاری سازی سکتور بیمه، تطبیق روشهای جدید در مطابقت به اصول قبول شده بین المللی.

————————————————————————————————————

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف؛  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴  قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های ذیل: اقتصاد، حقوق، مدیریت مالی، اداره تجارت، اقتصا ملی، پلانگذاری اقتصاد ملی، مدیریت عمومی، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت توسعه، مدیریت انکشاف، انکشاف پلانگداری، حکومتداری، حسابداری، امور مالی و بانکی، امور مالی و پولی و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته‌های فوق‌الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
 2. تجربه کاری: مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ( امور بیمه و تکافل، امور مسلکی بیمه، انکشاف پالیسی های بیمه، پروسه های کاری بیمه، انکشاف سیستم های بیمه) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
 3. مهارت­‌های لازم:
 • تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
 • مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
 • مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

 • (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم