ریاست مصئونیت پرواز

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره هوانوردی ملکی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست مصئونیت پرواز ۰۸۶۳-۲

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست مصئونیت پرواز

بســــت:                  دوم

تعداد بست:               (۱)

وزارت/اداره:               اداره  هوانوردی ملکی

بخش مربوطه:             معاونیت عملیاتی

موقعیــت:                 کابل

گزارشده به:               معاون عملیاتی

گزارشگیر از:               کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

اندازه معاش:               اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:  ۰۵/۰۹/۱۳۹۸ الی ۱۲/۰۹/۱۳۹۸

 

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

 

در مورد اداره هوانوردی ملکی افغانستان:

اداره هوانوردی ملکی بر مبنای قانون هوانوردی ملکی، در فصل دوم، ماده یازدهم تشکیل، وظایف وصلاحیتهای اداره هوانوردی ملکی، چنین مشعر است : اداره هوانوردی ملکی مسؤل تنظیم کنترول امور مربوط به هوانوردی ملکی درکشور بوده، منحیث اداره مستقل دارای تشکیل و بودجه مستقل دولتی طبق احکام قانون فعالیت مینماید.

قانون هوانوردی ملکی درطی فرمان شماره ( ۸۸ ) مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۱ از جانب محترم رئیس جمهور وقت منظور گردیده است .
طرح پیشنهادی تشکیل اداره مستقل هوانوردی ملکی به اساس هدایت حکم ( ۳۵۷۷ ) مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۲ از جانب محترم رئیس جمهور، دولت اسلامی افغانستان بتاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۲ منظور گردیده است .اداره هوانوردی ملکی عمدتاً مسئول خدمات حمل و نقل مصؤن و موثر هوایی، مسافرین، اموال، کارگو در مطابقت به قوانین نافذه و استندرد های سازمان های بین المللی که افغانستان عضویت آنرا کسب نموده است، میباشد.

 

هدف وظیفه:

حفظ و بلند بردن مصئونیت پرواز های ملکی به شکل یک سیستم مطابق معیار های ملی و سازمان بین المللی هوانوردی ملکی.

 

وظایف تخصصی بست:

 1. حصول اطمینان از چک تخنیکی و قابلیت پرواز طیارات ملکی مطابق چک لست ها با در نظر داشت معیار های بین المللی
 2. بررسی اسناد عمله پرواز (Cabin Crew and Cockpit Crew)، انجینران طیارات، دسپیچران و افراد کلیدی (Post holders)، شرکتهای هوائی مطابق قانون، مقرره و طرزالعمل اداره
 3. نظارت، ارزیابی و تائید مراکز آموزشی (ATO) دارندۀ جواز نامه های عملیاتی هوائی مطابق ستندرد های بین المللی و اخذ امتحان عمومی از کاندیدان واجد شرایط جهت اخذ لایسنس مصونیت
 4. تائید نمودن لست حداقل تجهیزات (MELs)، منول های (پروازی، عملیاتی، آموزشی و برنامه ها) و مراکز ترمیماتی طیارات (AMOs)
 5. صدور، تمدید، لغو جوازنامه ها (AOC)، سرتفکیت قابلیت پرواز، مشخصات عملیاتی (OpSpecs)، اجازه نامه پروازی و سایر جوازنامه هایکه به اساس قانون هوانوردی ملکی داده میشود
 6. بررسی و نظارت از فعالیت های شرکتهای هوائی داخلی و خارجی بمنظور تامین مصؤنیت پروازها در مطابقت به قانون، مقررات و طرزالعملهای مرتبط
 7. بررسی و تعقیب گزارش های (MORs) به شمول حوادث و سانحه ها با دفتر تحقیقات حوادث طیارات (Aircraft Accident Investigation Bureau)

 

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه به طور ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. حصول اطمینان از راه اندازی برنامه های آشنا ساختن کارمندان جدیدالتقرر در رابطه به اهداف کلی اداره و بخش مربوطه
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 5. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 7. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه
 8. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع
 9. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 10. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 11. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: پیلوتی و با لایسنس (Type Rating)، هوانوردی، انجنیر پرواز و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در یکی از بخش های مصئونیت پرواز، بازرسی تخنیکی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم