ریاست معادن ولایت نورستان

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت معادن و پترولیم را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست معادن ولایت نورستان ۰۰۰۷-۴

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                   ریاست معادن ولایت نورستان

بســــت:                        دوم

وزارت/اداره:                    معادن و پترولیم

بخش مربوطه:                 مقام وزارت

موقعیت بست:                 ولایات مربوطه

تعداد بست:                    (۱)

گزارشدهی به :                مقام وزارت

گزارش گیر از:                 کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

اندازه معاش:                       اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی   قدم  پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:       ۰۹/۰۸/۱۳۹۸ الی ۲۱/۰۸/۱۳۹۸

 

 

 

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

 

در مورد وزارت معادن و پترولیم:

وزارت معادن وپطرولیم یکی از وزارت های سکتوری بوده وپیشگام درعرصه اقتصاد کشور، پشتیبانی از انکشاف اقتصادی به سطح ملی ومحلی وحصول اطمینان از کسب مسؤلانه عواید هنگفت برای دولت افغانستان از بابت منابع معدنی وهم یگانه مرجع که معدنکاری را ممکن ساخته وتمام معادن جامد وهایدرو کاربن ها را بوسیله تطبیق بهترین پالیسی ها، مقرره ها وطرزالعمل های بین المللی جهت تشویق سرمایه گذاری سکتورخصوصی که از نگاه محیطی واجتماعی قابل قبول باشند ازطریق سهمگیری درخودکفایی افغانستان، انکشاف واستخراج متداوم معادن میسرمیسازد.

 

 

هدف وظیفه:

مدیریت، کنترول، مراقبت و نظارت از فعالیت های معدنکاری جهت تطبیق قراردادها، شناسائی ظواهر معدنی، جذب سرمایه گذاری، جمع آوری عواید و همکاری با ارگانهای مربوطه جهت جلوگیری از معدنکاری های خودسر در مطابقت با نقشه راه و  استراتیزی اصلاحات وزارت

وظایف تخصصی بست:

 1. نظارت از تطبیق معیار های معدنکاری در مطابقت با قوانین و مقررات نافذه امور معدنکاری
 2. تشخیص و تثبیت چشمه های عایداتی معدنکاری  مطابق به قوانین، لوایح و طرزالعمل ها موجود به منظور جمع آوری عواید در بخش معدنکاری در ولایت مربوط
 3. حصول اطمینان از جمع آوری بموقع عواید طبق شرایط قرارداد ها
 4. تامین ارتباط با ادارات ولایتی، سرمایه گذاران سکتور معادن جهت جلب سرمایه گذاری در بخش معدنکاری در مطابقت با قوانین و مقررات مربوطه
 5. حصول اطمینان از تطبیق معیارات محیط زیستی و حفظ الصحه در فعالیت های معدنکاری
 6. تامین ارتباط با ادارات ذیربط جهت کنترول و جلوگیری از معدنکاری های خودسر
 7. کنترول و مراقبت از تطبیق پالیسی های رشد و انکشاف معدنکاری در مطابقت به استراتیژی وزارت
 8. همکاری در ارائه طرح های موثر و مفید برای رشد و انکشاف معدنکاری مطابق به نیازمندی ها و پالیسی وزارت در بخش های کادستر معادن، تفتیش معادن و قرار دادهای مربوطه

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 7. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 8. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 9. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: جیولوجی و معادن، استخراج معادن، اکتشاف معادن، انجنیری پترولیم، مدیریت منابع طبیعی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در امور بررسی و تفتیش معادن، مدیریت قراردادهای معادن و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم