ریاست منابع بشری ولایت لغمان

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ارگانهای محل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست منابع بشری ولایت لغمان ۰۷۳۷

 

مشخصات بست

عنوان بست :               ریاست منابع بشری ولایت لغمان

بست :                      دوم

وزارت/اداره :               اداره ارگانهای محل

تعداد بست                 (۱)

موقعیت                    ولایت مربوطه

بخش مربوطه:       مقام ولایت

گزارشدهی به:          معاونیت ولایت (مطابق ساختار تشکیلاتی منظور شده)

گزارشگیری:             آمر استخدام، آمر ارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره، آمر ارزیابی اجراات و سوانح، مدیر اجرائیه و حاضری

تاریخ نشروختم اعلان۰۹/۰۳/۱۳۹۸  الی ۲۰/۰۳/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: 

اداره، رهبری، سازماندهی، پلانگذاری و تنظیم امور منابع بشری، نظارت از چگونگی تطبیق قوانین، مقررات، پالیسی ها و طرزالعمل های منابع بشری ولایت

مسولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی ولایت مربوطه جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
 2. تامین ارتباط و هماهنگی با ریاست عمومی منابع بشری اداره ارگانهای محلی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور تطبیق بهتر اصلاحات.
 3. نظارت از پروسه نیاز سنجی، تدویر و تطبیق پروگرام ها، کورسها، ورکشاپ ها و سمینارهای آموزشی به منظورارتقأی ظرفیت کارکنان به همکاری ریاست عمومی منابع بشری و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 4. تطبیق استراتیژی ها و پالیسی های منابع بشری در اداره به منظور تطبیق موثر آن.
 5. تامین ارتباط با نهاد های همکار اداره ارگان های محلی جهت جذب کمک مالی و تخنیکی جهت تقویت برنامه های آموزشی و تخصصی به کارمندان اداره.
 6. طرح رهمود ها و تدارک بورس ها و برنامه های تحصیلی، حرفوی، آموزش های دراز مدت و کوتاه مدت اداره، بمنظور بلند بردن سطح تحصیل و دانش کارکنان.
 7. نظارت وکنترول از ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل، عزل، تقاعد، قدم، توزیع، سجل ، استعفا و انفکاک کارکنان ،صحت ،رفاه، مصئونیت، نظم و دسپلین اداری وخدماتی غرض اتخاذ تصامیم مقام عالی.
 8. نظارت واشتراک در پروسه استخدام کارکنانی که از طریق رقابت آزاد استخدام میشوند جهت شفافیت بهترامور طبق طرزالعمل های مربوط.
 9. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست منابع بشری.
 10. ارایه گزارش ربعوار، سالانه و عند الضرورت به مقام ولایت از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه
 11. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 12. آموزش و رهنمایی کارکنان تحت اثر غرض بهبود اجراات کاری آنها.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود   .

تحصیلات و تجارب:

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : ادبیات، ژورنالیزم، حقوق وعلوم سیاسی، اداره عامه، اداره تجارت، اقتصاد، روانشناسی، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، مدیریت منابع بشری، تاریخ، مردم شناسی، حکومتداری، باستان شناسی، فلسفه، جامعه شناسی و  تعلیم و تربیه و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور اداری، منابع بشری، مالی، ارتباطات و سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، ۲ سال برای ماستر و یک سال برای دکتور
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم