ریاست منابع بشری

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست منابع بشری ۰۱۵۰-۲

مشخصات بست:

عنوان بست                      : ریاست  منابع بشری

بست                              : (دوم)          

موقعیــت                     :  مرکز

تعداد بست                    : (یک)

 وزارت/اداره                  :  اداره ملی حفاظت از محیط زیست

گزارش گیری از             : واحد های تحت اثر

تاریخ نشروختم اعلان   :  ۱۷/۱۰/۱۳۹۷ الی  ۲۵/۱۰/۱۳۹۷

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت ازتطبیق پالیسی ها درراستای سازماندهی و پلانگذاری منابع بشری درمطابقت به قوانین و مقررات نافذه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

  1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره.
  2. نظارت از تطبیق استراتیژی ها و پالیسی های منابع بشری در وزارت به منظور تطبیق مؤثر آن.

۳. طرح و ترتیب پروپوزل تشکیل مطابق به اهداف استراتیژیک اداره، پالیسی های تشکیلاتی و شریک ساختن آن با مراجع ذیربط.

۴. حصول اطمینان و نظارت از پروسه تعیینات کارکنان به اساس اهلیت و شایستگی بدون تبعیض و طور شفاف از طریق رقابت آزاد.

۵.  مدیریت و نظارت از ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل، تقاعد، استعفا، انفکاک و قدم کارکنان غرض اتحاذ تصامیم مقام وزارت/اداره.

۶. نظارت و حصول اطمینان از تحقق نیازسنجی و تدویر برنامه های آموزشی بمنظور ارتقای ظرفیت کارکنان وزارت/اداره.

۷. حصول اطمینان از بروز بودن (UPDATE)معلومات سیستم (HRMIS) کارکنان جهت دسترسی به معلومات دقیق و به موقع.

۸. نظارت از پروسه ارزیابی اجراات وظیفوی سالانۀ و دوره امتحانی کارکنان وزارت به منظور اجراات بهتر.

۹. نظارت از انکشاف و بهبود ارتباطات کارکنان و حصول اطمینان از تأمین محیط کاری مصئون و سالم در وزارت/اداره.

۱۰. کنترول و مراقبت از نظم و دسپلین و رسیدگی به شکایات کارکنان در داخل وزارت/اداره.

۱۱. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست منابع بشری.

  1. ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
  2. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.

.۱۴ تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛

.۱۵ رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

.۱۶رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛

  1. ۱۷٫ ارایه گزارش ربعوار، سالانه و حین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستآورد های ریاست مربوطه.
  2. ۱۸٫ اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره مربوط سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

  • حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های ذیل: مدیریت منابع بشری، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی،اقتصاد، مدیریت عمومی ((General Management ، جامعه­شناسی، حکومتداری، روان­شناسی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
  • تجربه کاری دری یکی از بخش­های (مدیریت مشابه و تخصصی امور؛ استخدام و یا انکشاف اداره و یا ارزیابی اجراآت ویا سوانح و یا ارتباط مامورین ویا ارتقای ظرفیت) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا
  • تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم