ریاست منابع بشری

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت فواید عامه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست منابع بشری ۰۲۴۴

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                    ریاست منابع بشری

بســــت:                          دوم

تعداد بست:                      (۱)

وزارت/اداره:                     وزارت فواید عامه

بخش مربوطه:                  معینیت مالی و اداری

موقعیت بست:                   کابل

گزارشده به :                     معین مالی و اداری

گزارش گیر از:                    کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

انداره معاش:                     اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:         ۰۸/۰۴/۱۳۹۹ الی ۱۸/۰۴/۱۳۹۹

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد وزارت فواید عامه:

دورنمای ما ایجاد یک شبکه مصون ،موثر و کارای سرک در افغانستان  که شامل شاهراه های منطقوی ، شاهراه های  ملی، و سرک های ولایتی به شمول پل ها بوده  و یک بخش خیلی عمده سیستم ترانسپورتی را برای مردم نجیب افغانستان تشکیل میدهد، میباشد.

ایجاد نهاد های قوی حکومتی در سطح مرکز و ولایات، قادر به دستیابی به نتایج قابل سنجش ضمن ارائه خدمات برای تمام افغان ها، از اولویت های استراتیژی انکشاف ملی میباشد. استراتیِژِی ریفورم ادارات عامه دولت (PAR) شامل انواع مختلف ریفورم ها ضروری برای دستیابی به این هدف میباشد، که در بخش های مدیریت مالی و اقتصادی و خدمات ملکی میباشد. یکی از بخش های مهم این ریفورم ارتقای ظرفیت کارکنان جهت ایجاد یک سیستم اداری مدرن، کارا و حسابده میباشد. ریفورم های در حال جریان شامل دوباره سازی وزارت ها و سایر نهاد ها، و ایجاد تغییرات در مورد شیوه مدیریت و آماده سازی کارکنان.

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت ازتطبیق پالیسی ها در راستای سازماندهی و پلانگذاری منابع بشری درمطابقت به قوانین و مقررات نافذه.

وظایف تخصصی:

 1. طرح و ترتیب پروپوزل تشکیل مطابق به اهداف استراتیژیک اداره، پالیسی های تشکیلاتی و شریک ساختن آن با مراجع ذیربط.
 2. حصول اطمینان و نظارت از پروسه تعیینات کارکنان به اساس اهلیت و شایستگی بدون تبعیض و طور شفاف از طریق رقابت آزاد.
 3. مدیریت و نظارت از ترتیب پیشنهادات تقرر، تبدل، تقاعد، استعفا، انفکاک و قدم کارکنان غرض اتحاذ تصامیم مقام وزارت/اداره.
 4. نظارت و حصول اطمینان از تحقق نیازسنجی و تدویر برنامه های آموزشی بمنظور ارتقای ظرفیت کارکنان وزارت/اداره.
 5. حصول اطمینان از بروز بودن (Update)معلومات سیستم (HRMIS) کارکنان جهت دسترسی به معلومات دقیق و به موقع.
 6. نظارت از پروسه ارزیابی اجراات وظیفوی سالانۀ و دوره امتحانی کارکنان وزارت به منظور اجراات بهتر.
 7. نظارت از انکشاف و بهبود ارتباط کارکنان و حصول اطمینان از تامین محیط کاری مصئون و سالم در وزارت
 8. کنترل و مراقبت از نظم و دسپلین و رسیدگی به شکایات کارکنان در داخل وزارت

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره.
 2. نظارت از تطبیق استراتیژی ها و پالیسی های منابع بشری در اداره به منظور تطبیق مؤثرآن.
 3. نظارت از انکشاف و بهبود ارتباطات کارکنان و حصول اطمینان از تأمین محیط کاری مصئون و سالم در وزارت/اداره.
 4. کنترول و مراقبت از نظم و دسپلین و رسیدگی به شکایات کارکنان در داخل وزارت/اداره.
 5. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 6. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 7. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 8. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست منابع بشری.
 9. ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت کارکنان با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 10. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
 11. ارایه گزارش ربعوار، سالانه و حین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستآورد های ریاست مربوطه.
 12. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره مربوط سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی غرض جذب کادر مسلکی بخش های مختلف وزارت از طریق رقابت آزاد
 2. تامین ارتباط وهماهنگی با بخش های مختلف وزارت جهت تامین نیازمندی های منابع بشری.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و  ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی:

حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های (مدیریت منابع بشری، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت عمومی ((General Management ارتباطات، جامعه­ شناسی، حکومتداری، روانشناسی) و یا سایر رشته های مرتبط و به دارنده گان درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 1. ۲. تجربه کاری:

مرتبط در یکی از بخش­های (امور استخدام، انکشاف اداره ، ارزیابی اجراآت ویا سوانح ، ارتباط مامورین ، ارتقای ظرفیت و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

(الف) تجربه مدیریتی و تخصصی؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا (دارندگان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش­های مدیریتی یا تخصصی واجد شرایط این پست شناخته نمی­شود)،

(ب) تجربه مدیریتی یا تخصصی؛ پنج سال دریکی از بخش­های ذکر شده،

 1. مهارت­های لازم:
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.
 3. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 4. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

۴٫موارد تشویقی:

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم