ریاست مواد نفتی و گاز مایع حیرتان

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست  مواد نفتی و گاز مایع حیرتان ۰۹۵۵

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                  ریاست مواد نفتی و گاز مایع حیرتان

بســــت:                       دوم

تعداد بست:                    (۱)

وزارت/اداره:                    ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع

موقعیت بست:                 حیرتان (بلخ)

گزارشده به:                    رئیس عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع

گزارش­گیر از:                  کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:        ۱۰/۰۹/۱۳۹۸ الی ۲۰/۰۹/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: مدیریت و رهبری کلیه فعالیت های ریاست مواد نفتی و گاز مایع بلخ در عرصه تورید، تخلیه، استخراج، مالی و حسابی و عواید مواد نفتی و گاز مایع مطابق به قانون، مقررات و اساسنامه تصدی.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. نظارت از امور تورید، تخلیه و بارگیری مواد نفتی و گاز مایع سکتور دولتی و خصوصی مطابق به قانون، مقررات و لوایح جهت حصول اطمینان از روند نورمل و قانونی اجراأت؛
 3. کنترول از چگونگی طی مراحل قانونی اسناد، فعالیت های لابراتواری، تخلیه مواد نفتی و گاز مایع در ذخایر، حصول عواید، دخول و خروج مواد نفتی و گاز مایع در ذخایر حیرتان و مزارشریف غرض تأمین شفافیت در امور و پروسه های کاری؛
 4. بررسی امور محاسبوی، موجود دارائی ها و اجناس در ذخایر، سیستم خدمات فنی، تخنیکی و محافظتی، چگونگی جمع آوری عواید غرض تحلیل و اتخاذ تدابیر بعدی؛
 5. مطالعه، تحلیل و بررسی گزارشات کاری بخشهای مواد نفتی و گاز مایع غرض تصحیح و ارسال به ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع؛
 6. تطبیق پالیسی های تصدی مواد نفتی و گاز مایع در امور مواد نفتی و گاز مایع و ارائه نظریات جهت تطبیق، تحقق و تکمیل آن؛
 7. تأمین ارتباط با ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع، نهاد های تجارتی و سایر بخش های مرتبط به منظور هماهنگی، همکاری و رفع معضلات کاری؛
 8. مراقبت از تطبیق اهداف، پالیسی ها و پروگرام های اداره و ارائه مشوره های مسلکی عرصه کاری به ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع غرض بهبود اجراأت و مؤثریت بیشتر فعالیت های فنی و تجارتی؛
 9. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 10. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 11. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 12. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 13. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 14. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 15. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: تکنالوژی کیمیاوی، انجنیری نفت و گاز، اقتصاد، حقوق، ادارۀ تجارت، اداره عامه، مدیریت عمومی، انجنیری پترولیم، پالیسی عامه، مدیریت پروژه، حکومتدرای و سایر رشته های مرتبط و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصص امور انجنیری نفت و گاز ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم