ریاست میدان هوائی بین المللی مزار شریف

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره  هوانوردی ملکی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست  میدان هوائی بین المللی مزار شریف                                                     ۰۲۰۴-۲

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست  میدان هوائی بین المللی مزار شریف

بســــت:                   دوم

تعداد بست:               (۱)

وزارت/اداره:               اداره  هوانوردی ملکی

موقعیــت:                 بلخ

گزارشده به:               رئیس میادین هوائی ملکی

گزارشگیر از:              مطابق ساختار تشکیلاتی

تاریخ نشروختم اعلان: ۲۰/۰۷/۱۳۹۸ الی ۳۰/۰۷/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه:

مدیریت , نظارت , کنترول، مراقبت از پلان های عملیاتی، اداری و خدمات ، تجارتی ،  اقتصادی و تخنیکی جهت فعال نگهداشتن میدان هوایی بین المللی به منظورفراهم اوری تسهیلات وعرضۀ خدمات هوانوردی برای مسافرین و اموال از داخل و خارج کشور.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح، ترتیب و تطبیق پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه، و پلانهای توسعوی وانکشافی در زمینه انکشاف و ارتقاء کیفیت عرضه خدمات هوائی بمنظور فراهم اوری سهولتها برای استفاده کننده گان از میدان هوائی بین المللی .
 2. حصول اطمینان از جمع اوری دقیق احصائیه پروازهای داخلی و خارجی بمنظور بلند بردن عواید کشور .
 3. تأمین ارتباط و هماهنگی با سایر نهادهایی که در تأمین امنیت وعرضۀ خدمات برای مسافران داخلی و خارجی مصروف کاراند جهت عرضۀ خدمات بهتر هوانوردی برای مسافران.
 4. مدیریت ونظارت از اجرای وظایف بخشهای مختلف ریاست میدان هوائی بین المللی , غرض فعال نگهداشتن بخشهای تخنیکی و عملیاتی میدان هوائی بین المللی .
 5. حصول اطمینان از تطبیق وعملی نمودن قوانین و مقرره های هوائی بالای کارکنان و مسافرین که از میدان هوائی بین المللی استفاده مینمایند،غرض تحقق اهداف اداره .
 6. نظارت و کنترول ازعملیات و اجراآت میدان هوائی بین المللی مطابق قوانین، مقرره ها و معیارهای سازمان بین المللی (ایکاو) و اتحادیۀ بین المللی ترانسپورت هوایی (ایاتا) به منظور تطبیق نورم ها و مقرره های وضع شدۀ آنها در میدان هوایی بین المللی .
 7. مراقبت از امور مربوط به تطبیق اصول و مقرره های مصؤنیت و امنیت پروازها توسط طیاره هایی که از میدان هوایی بین المللی استفاد می نمایند به منظور اجرای به موقع پرواز طیاره ها از میدان هوایی بین المللی .
 8. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری بخش ریاست مربوطه .
 9. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه .
 10. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
 11. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 12. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثرغرض حصول اطمینان از موثریت، تشویق، اموزش و انظباط کاری ایشان واینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 13. ارزیابی اجرآآت و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری اداره .
 14. ارایه گزارش ربعوار، سالانه و حین ضرورت به رهبری اداره از فعالیت ها و دستآورد های ریاست مربوطه.
 15. اجرای سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/اداره مربوط سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظیفه با در نظر داشت مواد  (۷ ،۸ و ۳۴ ) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است .

۱ – حداقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های هوانوردی ملکی، انجنیری (میدان سازی)، اقتصاد، اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود.

۲-تجربه کاری مرتبط (مدیریتی سطوح بالا، تخصصی هوانوردی) حد اقل ۳ سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا .

۳- تسلط به یکی از زبانهای رسمی ( دری یا پشتو )  و زبان انگلیسی.

۴- مهارت های کمپیوتر مرتبط به وظیفه .


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم