ریاست میدان هوائی بین المللی مولانا جلال الدین بلخی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره  هوانوردی ملکی  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی  می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست میدان هوائی بین المللی مولانا جلال الدین بلخی ۰۰۷۵-۲

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست میدان هوائی بین المللی مولانا جلال الدین بلخی

بســــت:                 دوم

تعداد بست:              (۱)

وزارت/اداره:              اداره  هوانوردی ملکی

بخش مربوطه:            ریاست عمومی میادین هوائی ملکی/ معاونیت عملیاتی

موقعیــت:                بلخ

گزارشده به:              رئیس عمومی میادین میادین هوائی ملکی

گزارشگیر از:            از کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان: ۰۷/۰۱/۱۴۰۰  الی ۱۴/۰۱/۱۴۰۰

 

هدف وظیفه:

کنترول و مراقبت از طرح و تطبیق پلان های عملیاتی، اداری و خدمات، تجارتی، اقتصادی و تخنیکی جهت فعال نگهداشتن میدان هوایی بین المللی به منظور فراهم آوری تسهیلات و عرضه خدمات هوانوردی برای مسافرین داخلی و خارجی.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. طرح پلان های توسعوی و انکشافی در زمینه انکشاف و ارتقای کیفیت عرضه خدمات هوایی به منظور فراهم آوری سهولت برای استفاده کننده گان از میدان هوایی بین المللی.
 2. تأمین ارتباط و هماهنگی با سایر نهادهایی که در تأمین امنیت وعرضۀ خدمات برای مسافران داخلی و خارجی مصروف کاراند جهت عرضۀ خدمات بهتر هوانوردی برای مسافران.
 3. حصول اطمینان از اجرای وظایف بخش های مختلف ریاست میدان هوائی بین المللی غرض فعال نگهداشتن بخش های تخنیکی و عملیاتی میدان هوایی.
 4. تطبیق و عملی نمودن قوانین و مقرره های هوایی بالای کارکنان و مسافرینی که از میدان هوایی بین المللی استفاده می نمایند غرض تحقق اهداف اداره.
 5. نظارت و کنترول ازعملیات و اجراآت میدان هوائی بین المللی مطابق قوانین، مقرره ها و معیارهای سازمان بین المللی (ایکاو) و اتحادیۀ بین المللی ترانسپورت هوایی (ایاتا) به منظور تطبیق نورم ها و مقرره های وضع شدۀ آنها در میدان هوایی بین المللی .
 6. مراقبت از امور مربوط به تطبیق اصول و مقرره های مصؤنیت و امنیت پروازها توسط طیاره هایی که از میدان هوایی بین المللی استفاد می نمایند به منظور اجرای به موقع پرواز طیاره ها از میدان هوایی بین المللی .
 7. تشخیص و تنظیم حجم و ارزش خدمات ریاست جهت تطبیق برنامه های طرح شده و منظور شده میدان هوایی بین المللی.

 

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه به طور ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف استراتیژیک.
 2. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر به منظور تحقق اهداف پلان شده.
 3. تحقق اهداف و برنامه های، استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 5. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه.
 6. ارزیابی اجراات کارکنان تحت اثر د رمطابقت با اسناد تقنینی نافذه در هماهنگی با ریاست منابع بشری.
 7. تامین شفافیت و حسابدهی از اجراات کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه.
 8. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاب ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر.
 9. ارائه گزارش کاری ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آورد های بخش های مربوط.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

وظایف هماهنگی:

 1. هماهنگی و ارائه مشوره های مسلکی پیرامون موضوعات هوانوردی ملکی به رئیس عمومی میادین هوائی ملکی به منظور ایجاد سهولت ها برای نشست و برخاست طیارات در میدان هوائی ولایت های مربوطه مطابق معیار های ملی و بین المللی.
 2. هماهنگی با ادارات داخلی و خارجی به منظور تنظیم بهتر امور؛

 

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظیفه با در نظر داشت مواد  (۷ ،۸ و ۳۴ ) قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است .

 1. رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت هوانوردی ملکی مصئونیت هوانوردی، کنترول ترافیک هوایی، انجنیری، حفظ و مراقبت طیاره، ترانسپورت هوایی و انجنیری طیاره، پیلوتی، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، اداره و منجمنت، اداره پالیسی عامه، اداره عامه، اداره و تجارت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 1. تجربه کاری:

داشتن حداقل تجربه کاری از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش های (پیلوتی، ترافیک هوائی، حفظ و مراقبت طیاره، مصئونیت پرواز، امنیت هوانوردی و تفتیش هوانوردی ملکی و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).

 • مدیریتی یا تخصصی؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.
 1. مهارت های لازم:
 2. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلسی
 3. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 4. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی:

الف: (۵) نمره امتیاز برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول (که معلولیت شان مانع پیشبرد امور محوله نگردد)؛

ب: (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوت: کاندیدانیکه اسناد مورد نیاز این بست را بصورت مکمل، شفاف و واضح ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند و حق شکایت را نیز ندارند.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم 

یک دیدگاه

 1. Pingback: Head Of Maulana Jalaluddin Balkhi International Airport | AsanWazifa

Comments are closed.