ریاست نظارت و ارزیابی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی احصائیه ومعلومات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست نظارت و ارزیابی                                                                         ۰۶۸۵
 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:              ریاست نظارت و ارزیابی

بســــت:                 دوم

تعداد بست:              (۱)

وزارت/اداره:              اداره ملی احصائیه ومعلومات

گزارشده به::            مقام اداره

گزارش­گیر از        کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان: ۱۷/۰۱/۱۳۹۸ الی ۲۷/۰۱/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و ارزیابی از تطبیق پلان ها و پروژه های انکشافی اداره براساس استراتیژی اداره و اهداف تعین شده.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. طرح و ترتیب معیارهای نظارت و ارزیابی در هماهنگی و همکاری با ریاست پلان و پالیسی و سایر بخش های مربوطه، جهت پیشبرد امور نظارت و ارزیابی؛
 3. مدیریت پروسه نظارت و ارزیابی از تطبیق پلانها و برنامه های انکشافی اداره، در هماهنگی با ادارات مربوطه؛
 4. مدیریت و نظارت از تطبیق رهنمود ها و شاخص های از قبل تعین شده، بمنظور گزارش دهی شفاف و بهتر غرض تصمیم گیری مقامات ذیصلاح؛
 5. نظارت و ارزیابی از تطبیق چگونگی پالیسی ها و طرزالعمل ها، بمنظور بهبود اجراات کارکنان مرکز و ولایات؛
 6. ایجاد و انکشاف چارچوب سیستم نظارت و ارزیابی با در نظر داشت نیازمندی ها، غرض تطبیق بهتر پروژه های انکشافی اداره؛
 7. نظارت از تطبیق شاخص های بودجه انکشافی در مطابقت با قوانین، مقررات و پالیسی های اداره؛
 8. طرح و انکشاف پرسشنامه های سروی و رهنمود ها، تصحیح ارقام و تعقیب منظم از تطبیق چک لست های نظارتی درسطح مرکز و ولایات؛
 9. نظارت از فعالیت های ریاست ها و برنامه ها در جهت تحقق پروسیجر ها و شیوه های مراقبت و ارزیابی طــبق رهنمود های ارائه شده؛
 10. تامین ارتباط و هماهنگی در پلان ها، فعالیت ها و اجراات کاری بخش مربوطه با تمام ریاست ها و بخش های مرکزی و ولایتی اداره، جهت انسجام بهتر امور
 11. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 13. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 14. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 15. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 16. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 17. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 18. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است.

 • حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، مدیریت عمومی، حکومتداری، اداره عامه، حقوق، علوم سیاسی، پالیسی عامه، اداره تجارت، مطالعات توسعوی، روابط عامه، ارتباطات، مدیریت دولتی و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 • تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور نظارت ویا ارزیابی ویا کنترل ویا هماهنگی ویا پلانگذاری ویا پالیسی سازی ویا گزارش نویسی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛
 • تسلط به یکی از زبانهای رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم )با زبان انگلیسی؛
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم