ریاست هایدروجیالوجی (آب های زیر زمینی)

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱ بست) رتبه دوم  وزارت انرژی و آب را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست هایدروجیالوجی (آب های زیر زمینی) ۰۸۳۲

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:              ریاست هایدروجیالوجی (آب های زیر زمینی)

بســــت:                  دوم

وزارت/اداره:                وزارت انرژی و آب

بخش مربوطه:             معینیت آب

موقعیت بست:             کابل

تعداد بست:                (۱)

گزارشدهی به :            معین آب

گزارش گیر از:             کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

اندازۀ معاش:               اندار معاش:                اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:    ۱۷/۰۶/۱۳۹۸ الی ۳۰/۰۶/۱۳۹۸

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

 

در مورد وزارت انرژی و آب:

از دیر زمان مدیریت و ساخت تاسیسات آبی در افغانستان مروج بوده و تا هنوز آثار تاریخی با ارزش از عصر تموریان در هرات، بابری ها در کابل، غوریان در غورات، غزنویان در غزنی و سایر بلاد کشور بجا مانده است. وزارت انرژی و آب یکی از مهم ترین ادارات سکتوری در سطح کشور میباشد. این وزارت به نام های آب و برق، آبیاری و منابع آب و غیره فعالیت می نمود که در سال ۱۳۸۳  به وزارت انرژی و آب مثمی گردیده و مکلف بر انجام وظایف خطیر آنهم مدیریت، ساخت، حفظ و مراقبت از تاسیسات منابع آب و در محدوده امکانات مهارکردن آب های جاری کشور گردیده است.

اولین دستگاه برق آبی در زمان اعلی حضرت امیر حبیب الله خان در جبل السراج به تولید آغاز نمود که برق آن جهت تنویر به شهر کابل انتقال گردید، بعد ها بند چک وردک، نغلو و ماهیپر ساخته شد.

معینت آب تحت چتر این وزارت نظر به قانون مکلف گردیده تا مدیریت همه جانبه منابع آب، مطالعات امکان سنجی، سروی تخنیکی، دیزاین، نظارت و ساخت تمامی ساختمان ها و تاسیسات آبی که شامل بند ها، کانال های عمومی، سربند ها، زابر ها، تحکیمات سواحل و سایر ساختمان های هایدرولیکی را در مسیر دریا ها و کانال ها در کشور میباشد، را به عهده دارد. در عین زمان مدیریت همجانبه منابع آب در کشور، ایجاد نهاد های مدیریتی منابع آب و تقسیمات جغرافیایی کشور به ۵ حوزه عمومی دریایی و۳۵ حوزه فرعی دریایی، حفظ و مراقبت تاسیسات جدید و سیستم های عنعنوی، جز وظایف اصلی این اداره میباشد.

طرح و ترتیب پالیسی و استراتیژی منابع آب، قوانین و مقرارت، حفاظت از آب، حل منازعات آب، صدور جواز فعالیت و اجازه نامه از استفاده آب، نصب، نظارت، تحلیل و پیشگویی های سیلاب و خشکسالی از محصول استیشن های ناصبه این نهاد در سرتاسر کشورمیباشد.

سهمیه بندی آب جهت استفاده، مدیریت آبهای سطحی و زیرزمینی که جز سرمایه ملی کشور است حراست میدارد. این وزارت تلاش میدارد تا به منظور رشد اقتصادی، سیاسی، رفای اجتماعی منابع آبی کشور را مهار و بشکل بهینه  از آن برای  تامین آب های آشامیدن،  مواشی، زراعت، محیط زیست، صنعت  تجارت و سایر  استفاده ها  را فراهم سازد.

 

هدف وظیفه:

مدیریت و انکشاف شبکه هایدروجیولوجیکی در سطح کشور و تحلیل و تجزیه ارقام آن جهت تثبیت و دریافت ظرفیت و پوتانشیل منابع آبهای زیرزمینی بمنظور پلانگذاری و برنامه ریزی منابع آبی کشور.

 

وظایف تخصصی بست:

 

 1. مدیریت و انکشاف شبکه هایدروجیولوجیکی در سطح کشور به منظور تثبیت و دریافت پوتانشیل منابع آبهای زیرزمینی
 2. مدیریت پروسه تحلیل و تجزیه ارقام هایدروجیولوجیکی شهر های کشور و حوزه های دریایی جهت برنامه ریزی نظر به ظرفیت آبی موجوده و همچنان حفاظت و تآمین آب کافی برای رفع نیازمندی استفاده کننده گان
 3. تنظیم ارقام و امار هایدروجیولوجیکی از چاه های نظارتی جهت ترسیم نقشه زون های آبده زیرزمینی Groundwater Aquifers
 4. راه اندازی مطالعات و تحقیقات روی منابع آب های زیرزمینی کشور جهت پلان گذاری و مدیریت همه جانبه آن
 5. اطمینان از حفاظت کمی و کیفی آب های زیرزمینی برای نسل های بعدی و نظارت منظم از تغیرات بوجود آمده
 6. ایجاد طرح پالیسی و میکانیزم مناسب جهت جلوگیری از استفاده بی رویه و حفاری چاه های خودسر در سراسر کشور و حصول اطمینان از آگاهی دهی بمنظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه آن
 7. طرح پلان های موثر به منظور تقویت آبهای زیرزمینی با استفاده از روش های تغذیه مصنوعی و سایر تکنالوژی های معتبر
 8. انکشاف میکانیزم جمع آوری ارقام و امار هایدروجیولوجیکی از چاه های نظارتی به منظور دسترسی به موقع و دقیق آن به استفاده کننده گان و ایجاد بانک معلوماتی ارقام منابع آبهای زیرزمینی در تمامی حوزه های آبی
 9. هماهنکی با تمویل کننده گان و سایر شرکای ذیربط به منظور حصول اهداف پلانی و ترسیم نقشه راه جامع جهت رشد سیستم و ظرفیت های موجوده
 10. سازماندهی فعالیت ها در قسمت تثبیت، تشخیص، تعین منابع آب های زیرزمینی موجود سالانه و نصب آلات اندازه گیری هایدروجیولوجیکی جهت استفاده موثر منابع آبهای زیرزمینی مطابق ستدردهای مدیریت همه جانبه منابع آب (IWRM)
 11. توظیف و مدیریت تیم های تخصصی غرض تحلیل و جمع آوری ارقام هایدروجیولوجیکی بمنظور بررسی از کیفیت ارقام و مدل سازی ذخایر آبهای زیرزمینی
 12. سازماندهی فعالیت ها در قسمت تثبیت، تشخیص، تعین منابع آبهای زیرزمینی موجود سالانه و نصب دستگاه های اندازه گیری جهت مدیریت موثر منابع آبی مطابق پالیسی های موجوده.
 13. نظارت از کیفیت و کمیت منابع آبهای زیرزمینی از چاه های مشاهداتی به منظور جلوگیری از منابع ملوث کننده آن
 14. ظرفیت سازی بخش های تحت اثر و واحد های دومی و انکشاف پالیسی ها و استراتیژی های مناسب برای استفاده منابع آب های زیرزمینی

 

وظایف مدیریتی و اجرائیوی بست:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 7. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 8. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 9. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

 

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: مدیریت و انجنیری منابع آب، جیولوژی و هایدروجیولوجی، هایدرومتیورولوژی، هایدروتخنیک و برای دارنده گان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی در یکی از بخش های مدیریت منابع آب و هایدروجیولوجی و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم