ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ولایت نیمروز

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک) بست رتبه دوم وزارت تکنالوژی معلوماتی, مخابرات و ساینس را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره

 

عنوان بست

 

شماره بست

 

۲ ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ولایت نیمروز ۰۲۰۰-۳

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                  ریاست هماهنگ کننده دیجیتلی ولایت نیمروز

بســــت:                          دوم

وزارت/اداره:                  وزارت تکنالوژی معلوماتی, مخابرات و ساینس

بخش مربوطه:                  رئیس عمومی مالی و اداری

موقعیت بست:                   ولایت مربوطه

تعداد بست:                      (۱)

گزارشده به :                     رئیس عمومی مالی و اداری

گزارش گیر از:                  کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

اندازه معاش:                    اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر

تاریخ نشروختم اعلان:       ۲۱/۰۲/۱۴۰۰ الی ۳۰/۰۲/۱۴۰۰

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

 

در مورد وزارت تکنالوژی معلوماتی, مخابرات و ساینس:

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در سال ۱۹۵۵ ایجاد گردیده بود .

افغانستان در جهان ارتباطات الکترونیکی با نصب تیلفون سیمدار در سال ۱۸۹۸ درقصر ارگ (محل اقامت شاه) در کابل گام برداشته است.

در سال ۱۹۰۸ یک سیستم کوچک تیلفون با ظرفیت ۲۵ لین بطرف شمال قصر ارگ نصب گردیده بود. خدمات تیلگرافی نوع دیگری از تسهیلات مخابراتی بود که در سال ۱۹۱۴ در افغانستان راه اندازی گردید. نصب سیستم تیلگرافی به طاقت دو کیلووات اساسا به مقصد اهداف نظامی در باغ بابر ( باغ تاریخی در شهر کابل، که بیانگر اولین سلسله امپراتوری مغول، ظاهر الدین محمد بابر میباشد) نصب گردیده بود .

در سال ۱۹۱۹، چندین سیستم تیلفون (سیوچبورد ها) ۵۰ لینه و ۱۰۰ لینه در پسته خانه شاه دوشمشیره (ع) نصب گردیده بود. در همین سال برای اولین بار برای ۱۴ محصل بورس تحصیلی داده شده بود تا در رشته تیلگراف بیسیم در خارج تحصیل نمایند.

در سال ۱۹۲۰ ماشین تیلگرافی دیگری ساخت انگلستان در کابل نصب گردید که تا سال ۱۹۳۲ از آن استفاده میگردید.

افغانستان در ماه اپریل سال ۱۹۲۸ عضویت اتحادیه بین المللی تیلگراف (ITU) را حاصل نمود. (نام اتحادیه بین المللی تیلگراف در سال ۱۸۶۵ بوجود آمد و درسال ۱۹۳۲ نام آن به اتحادیه بین المللی مخابرات مبدل گردید.

در سال ۱۹۳۰ هفت پایه ماشین تیلفون و تیلگراف موج کوتاه از کمپنی مارکونی ایتالوی خریداری گردیده و در شهر های کابل، هرات، مزارشریف، میمنه و خوست نصب ومنتاژ گردیده بود. در اواخر سال ۱۹۳۳ سیستم دیگری با آنتن طاقت بلند تر از همان کمپنی خریداری شده و در تعمیر مرکزی تیلگراف در کابل نصب و منتاژ گردید. در سال ۱۹۴۹ یک پایه دستگاه تیلفون ریلی اتومات با ظرفیت ۱۳۰۰ لین خریداری شده و شبکه کیبلی آن در سال ۱۹۵۰ تکمیل گردید.

 

هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از امور مربوطه به عرضه خدمات تکنالوژی و دیجیتلی در سطح ولایات و ولسوالیها و تطبیق رهنمود ها، طرزالعمل ها و پالیسی های وزارت

 

وظایف تخصصی:

  1. طرح و انکشاف رهنمود ها، طرزالعمل ها و پالیسی های دیجیتلی و تکنالوژی معلوماتی در سطح ولایت مربوطه در هماهنگی با بخش های مربوطه مرکزی و سکتور خصوصی
  2. نظارت و کنترول تخنیکی از فعالیتهای مرتبط به مخابرات، تکنالوژی معلوماتی و توسعه خدمات دیجیتلی در سطح ولایت مربوطه جهت مدیریت بهتر و عرضه خدمات موثر
  3. حمایت و رسیده گی به شکایات عامه در رابطه به خدمات تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در هماهنگی با ادارات ذیربط به شمول اداره اترا و شرکت افغان تلیکام در ولایت مربوطه
  4. جمع آوری عواید سکتور مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی طبق اهداف تعین شده و انتقال آن به حساب مربوطه وزارت مالیه جهت تقویه بنیه اقتصادی کشور
  5. توسعه ساحه پوشش خدمات تکنالوژی معلوماتی، دیجیتلی و اقتصاد دیجیتلی به سطح روستا ها و محلات ولایت مربوطه
  6. حصول اطمینان از وصل روستا ها و محلات با فایبر نوری و حفظ و مراقبت آن بمنظور دسترسی دوامدار و موثر به خدمات تکنالوژی معلوماتی در هماهنگی با واحد اتصال محلی و منطقوی
  7. نظارت و کنترول شرکت های عرضه کننده خدمات تکنالوژی معلوماتی و دیجیتلی و ارایه گزارش آن به مراجع مربوط

وظایف مدیریتی:

  1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت
  2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
  3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
  4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
  5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
  6. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
  7. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
  8. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
  9. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
  10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف هماهنگی:

  1. تامین ارتباط و هماهنگی با تمام ارگانهای دولتی و غیر دولتی جهت پیشبرد بهتر امور مربوطه
  2. اشتراک در جلسات ملی و بین المللی به منظور کسب تجارب جدید و استفاده از آن در برنامه های کاری و نوآوری دیجیتلی
  3. تامین ارتباط و هماهنگی با سکتور خصوصی ICT جهت توسعه خدمات دیجیتلی در ولایت مربوطه

………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و  ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

  1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های (کمپیوتر ساینس، انجنیر تیلی کمونیکشین، تکنالوژی معلوماتی و مخابرات، انجنیر کمپیوتر، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، انجنیر برنامه های کمپیوتری، سیستم های معلوماتی) و یا سایر رشته های مرتبط و برای دارنده گان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری

  1. حد اقل تجربه کاری از داخل و خارج کشور در یکی از بخش های (تکنالوژی معلوماتی, مخابرات و یا سایر وظایف مرتبط به تکنالوژی معلوماتی و مخابرات)
    • مدیریتی و تخصصی؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا (دارندگان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش­های مدیریتی یا تخصصی واجد شرایط این پست شناخته نمی­شود)،
    • مدیریتی یا تخصصی؛ پنج سال دریکی از بخش­های ذکر شده،

مهارت­های لازم

  1. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنائی (تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
  2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
  3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی:

  1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد
  2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم