ریاست پالیسی های انرژی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک) بست رتبه دوم اداره تنظیم خدمات انرژی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره

 

عنوان بست

 

شماره بست

 

۱ ریاست پالیسی های انرژی ۰۵۸۰

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                     ریاست پالیسی های انرژی

بســــت:                          دوم

وزارت/اداره:                       اداره تنظیم خدمات انرژی

بخش مربوطه:                   مقام اداره

موقعیت بست:                   کابل

تعداد بست:                      (۱)

گزارشده به :                     مقام اداره

گزارش گیر از:                     کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

اندازه معاش:                     اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر

تاریخ نشروختم اعلان:        ۰۱/۰۸/۱۳۹۹ الی ۱۳/۰۸/۱۳۹۹

 

پروژۀ تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

در مورد اداره تنظیم خدمات انرژی:

اولین دستگاه تولید برق شهر کابل در سال ۱۲۷۲ به کار آغاز نمود که برق مورد نیاز برای تنویر قصر شاهی را تامین می نمود. بعد از آن چندین دستگاه تولید برق کوچک دیگر مانند دستگاه تولید برق به ظرفیت (۲۰) کیلو وات که باقوه بخار به حرکت می آمد در سال ۱۲۹۰ در باغ ارگ کابل و دستگاه برق به ظرفیت (۱۹) کیلو وات که آن هم توسط بخار فعال می گردید و به طور محدود فعالیت داشت در سال ۱۲۹۵ درجلال آباد و در سال ۱۲۹۶ دستگاه کوچک دیگر به ظرفیت (۱۵) کیلو وات در پغمان به فعالیت آغاز نمود. با وسیع تر شدن استفاده از انرژی برق در کشور و نیاز به برنامه ریزی برای انکشاف زیربناهای انرژی برق، در سال ۱۳۵۵ وزارت انرژی در چوکات حکومت افغانستان ایجاد گردید که بعدتر با ادغام ادارات دیگر به وزارت انرژی و آب مسمی گردید.

د افغانستان برشنا موسسه نیز به عنوان تصدی در چوکات وزارت انرژی و آب فعالیت می نمود که با ترتیب دیدگاه مبتنی بر ایجاد بازار نظارت شده در سکتور انرژی برق، از سال ۱۳۸۸ بدینسو تصدی برشنا با تغییر شخصیت حقوقی، به مثابه یک شرکت دولتی همراه با دیگر شرکت های فعال در بازار برق کشور تحت نظارت وزارت انرژی و آب فعالیت می نمود.

اخیراً مطابق فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت انرژی و آب به دو اداره مستقل (اداره ملی تنظیم امور آب و اداره تنظیم خدمات انرژی منقسم شد. از این تاریخ به بعد، اداره تنظیم خدمات انرژی مسولیت پالیسی سازی و برنامه ریزی انکشاف سکتور انرژی برق در سطح ملی و منطقوی و نظارت از فعالیت شرکت های دولتی و خصوصی فعال در بازار برق افغانستان را بر عهده دارد.

هدف وظیفه:

طرح و تدوین پالیسی های کارا و موثر در سکتور انرژی با در نظر داشت انکشاف اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی غرض تآمین انرژی مورد نیاز کشور.

وظایف تخصصی:

 1. تدوین پالیسی ها به اساس دیدگاه، ماموریت و ستراتیژی سکتور انرژی و بازنگری آن در صورت نیاز
 2. طرح، تسوید و انکشاف قوانین، مقرره ها، طرزالعمل ها، لوایح و رهنمود های مربوط به سکتور انرژی
 3. اتخاذ تدابیر حمایوی جهت جلب سرمایه گذاری های خصوصی در سکتور انرژی برق حسب ضرورت
 4. بررسی وضعیت و ترتیب گزارش تحلیلی از عرضه و تقاضای انرژی بمنظور تشخیص اولویت های سکتور انرژی کشور
 5. تدویر برنامه های آگاهی دهی و مشورت عمومی در مورد اسناد تقنینی و پالیسی ها جهت انکشاف پایدار سکتور انرژی

وظایف مدیریتی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف وزارت
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه
 6. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع.
 7. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت
 8. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه
 9. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی از طریق تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر
 10. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

وظایف همآهنگی:

 1. هماهنگ ساختن و ایجاد تفاهم بمنظور حل مشکلات کاری با ادارات ذیربط داخلی و خارجی.
 2. هماهنگی و تفاهم با سازمان ها و نهاد های بین المللی عندالضرورت در حیطه صلاحیت و صراحت قوانین نافذه کشور.
 3. ارائه طرح مسوده های اسناد تقنینی و پالیسی های انرژی غرض تائید به مقام ذیصلاح اداره و طی مراحل بعدی آن.
 4. تدویر جلسات هماهنگی به ارتباط فعالیت های مرتبط کاری سکتور انرژی.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های (انجنیری برق، انرژی قابل تجدید، اداره و پالیسی عامه) و سایر رشته های مرتبط از داخل و خارج کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

 1. حداقل تجربه کاری از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش های (انجنیری برق , اقتصاد انرژی، پالیسی انرژی، ترتیب اسناد تقنینی مرتبط، تخصصی مسلکی اکادمیک انرژی/ برق، تحقیقی بخش انرژی/ برق، مدیریت و پلانگذاری پروژه های انرژی/ برق و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست)
  • مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یکسال برای دوکتورا.
  • دارندگان تجربه کاری تخصصی متذکره مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته می­شود

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: درخواست کنندگانیکه اسناد مورد نیاز شرایط استخدام این بست را بصورت درست، واضح و شفاف به بورد تعیینات خدمات ملکی ارائه ننمایند، واجد شرایط شناخته نشده و حق شکایت ندارند.


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم