ریاست پالیسی و پلان

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  کمیسیون مستقل انتخابات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست پالیسی و پلان ۰۶۳۹

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               ریاست پالیسی و پلان

بســــت:                 دوم

تعداد بست:              (۱)

وزارت/اداره:              کمیسیون مستقل انتخاباتی

بخش مربوطه:            ریاست عمومی دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات

موقعیــت:               کابل

تاریخ نشروختم اعلان: ۲۰/۱۱/۱۳۹۷ الی ۰۱/۱۲/۱۳۹۷

 

هدف وظیفه:

مدیریت و هماهنگی پروسه پلان گذاری استراتیژیک، پلان های انکشافی، طرح و انکشاف پالیسی های مربوطه کمیسیون.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:.

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت به پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. ایجاد میکانیزم هماهنگی با ریاستهای وزارت، جهت طرح و انکشاف پلانها و پالیسی ­های انکشافی در مطابقت با پلان عمومی اداره؛
 3. طرح و تطبیق خط مشی، پالیسیها، پروسیجر ها و پلان استرتیژیک کمیسیون مستقل انتخابات؛
 4. طرح و ترتیب چارچوب تطبیق پالیسی واحد های ولایتی در هماهنگی با وزارت ها و ادارات مستقل دولتی که در تطبیق پالیسی مذکور در سطح کشور سهیم اند؛
 5. طرح و ترتیب پلان انکشافی سالانه بر اساس معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده در سطح مرکز و ولایات غرض نیل به اهداف تعین شده؛
 6. تحلیل و تجزیه و انسجام امور پلان ها و ستراتیژی اداره، جهت ایجاد همآهنگی با پلان عمومی دولت؛
 7. معرفی پالیسی واحد های ولایتی به نهاد های تطبیق کننده و ارائه مشوره دهی لازم به ادارات ذیدخل در مرحله تطبیق و بصورت کلی هماهنگ ساختن موضوعات پالیسی با مقامات و ادارات دولتی؛
 8. طرح پالیسی و طرزالعمل های مشخص، بمنظور اتخاذ تصامیم معقول در راستای نیل به اهداف عمومی؛
 9. جلب همکاری ادارات مختلف دولتی، غیر دولتی و دونران غرض تحقق برنامه ها با در نظر داشت اولویت ها؛
 10. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه؛
 11. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 12. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 13. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 14. تأمین روابط با وزارت ها و ادارات دولتی بمنظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور؛
 15. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 16. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 17. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 18. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، جامعه شناسی، حکومتداری، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، مدیریت عمومی و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه ویا تخصصی طرح و هماهنگی پلان ویا طرح و هماهنگی پالیسی ویا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل ویا هماهنگی ویا طرح لوایح ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم