ریاست پالیسی و پلان

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت ترانسپورت را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست پالیسی و پلان ۰۲۶۴

 

مشخصات بست

عنوان بست:                               ریاست پالیسی و پلان

بســـــت:                                   دوم

تعداد بست:                                (۱)

وزارت/اداره:                                 وزارت ترانسپورت

نوعیت بست:                              حمایوی

موقعیـــــت :                               کابل

گزارشده به :                              معینیت پالیسی و تخنیکی

گزاریشگیر از:                            کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریـخ نشر و ختم اعلان:                ۱۲/۰۴/۱۳۹۹  الی  ۲۳/۰۴/۱۳۹۹

 

 

هدف وظیفه:رهبری، مدیریت و هماهنگی پروسه پلان گذاری استراتیژیک، پلان های انکشافی، طرح و انکشاف پالیسی های وزارت/ اداره.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

وظایف تخصصی:

 1. تحلیل و ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و چالش ها بمنظور طرح و ترتیب پلان استراتژیک و پالیسی­های اداره بصورت دقیق و معیاری.
 2. ایجاد میکانیزم هماهنگی با ریاستهای وزارت/ اداره مربوطه، جهت طرح وانکشاف پلانها و پالیسی­های انکشافی در مطابقت با پلان عمومی وزارت.
 3. طرح و تطبیق خط مشی، پالیسیها، پروسیجر ها و پلان استرتیژیک وزارت مربوطه.
 4. طرح و ترتیب چارچوب تطبیق پالیسی ادارات ولایتی مربوطه در هماهنگی با وزارت ها و ادارات مستقل دولتی که در تطبیق پالیسی مذکور در سطح ولایات سهیم اند.
 5. طرح وترتیب پلان انکشافی سالانه بر اساس معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده در سطح مرکز و ولایات غرض نیل به اهداف تعین شده.
 6. نظارت و ارزیابی جهت توحید و تنظیم پلان انکشافی برای ولایات به اساس تقاضا و ضروریات آنها.
 7. نظارت از تحلیل و انسجام جهت جمع آوری ارقام و معلومات مربوط به پروژه های تکمیل شده و در حال اجرا از برنامه های ملی و ساحوی وزارت.
 8. نظارت از جمع آوری سیستماتیک راپور ها، اعداد و ارقام احصایوی در بخشهای مختلفه ترانسپورت زمینی.
 9. تحلیل و تجزیه و انسجام امور پلان ها و ستراتیژی اداره جهت ایجاد همآهنگی با پلان انکشاف ملی افغانستان.
 10. طرح پالیسی و طرزالعمل های مشخص بمنظور اتخاذ تصامیم معقول در راستای نیل به اهداف عمومی.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت.
 2. اداره و سازماندهی کلیه امور بخش مربوطه در مطابقت با اهداف و استراتیژی وزارت و انجام وظایف به وقت وزمان معین، با وجه احسن و رعایت اصل شفافیت، مطابق قوانین، مقررات وطرزالعمل های نافذه کشور.
 3. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی ریاست مربوطه بمنظور تطبیق استراتیژی، پالیسی و پلان کار.
 4. ارائه مشوره در تعین خط مشی و پالیسی اداره مربوطه.
 5. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش و انکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.
 6. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر، بمنظور ایجاد انگیره برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعین نیاز های آموزشی و بالا بردن ارتقای ظرفیت.
 7. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 8. رهبری وارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی اداره مربوطه.
 9. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
 10. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

 1. تأمین روابطه و جلب همکاری ادارات مختلف دولتی، غیر دولتی و دونران غرض تحقق برنامه ها با در نظر داشت اولویت ها کاری وزارت.
 2. هماهنگی کلی با ادارات ذیربط و معرفی پالیسی اداره به نهاد های تطبیق کننده و ارائه مشوره دهی لازم به ادارات ذیدخل جهت تطبیق پالیسی ها.
 3. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های تحت اثر بخش های مربوطه اداره و سایر بخش های مرتبط جهت حصول اهداف متوقعه وزارت مربوطه.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷  و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، مدیریت و رهبری، مدیریت عمومی، حقوق، پالیسی اداره عامه، اداره و منجمنت، مدیریت دولتی، حکومت داری خوب، اقتصاد، اداره و تجارت، مدیریت انکشاف پالیسی و پلانگذاری، مطالعات توسعوی، پالیسی عامه، شرعیات (فقه و قانون)، و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های ((امور انکشاف پلان یا پالیسی ها) یا (طرح و هماهنگی پلان یا پالیسی) یا (تسوید اسناد تقنینی) و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف)  مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب)  مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

 1. مهارت های لازم: تسلط به لسان های رسمی (دری و پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره، و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 1. موارد تشویقی:

الف)  (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم