ریاست پالیسی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت انکشاف دهات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست پالیسی ۰۸۷۵

مشخصات بست:

عنوان بست:                 ریاست پالیسی

بســـــت:                    دوم

تعداد بست:                  (۱)

وزارت/اداره:                   احیا و انکشاف دهات

موقعیــت:                    مرکز

گزارشده به:                  رئیس عمومی پلان و پالیسی

گزارش گیر زا:                کارکنان تحت اثر (مطابق به ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:    ۲۸/۰۷/۱۳۹۸ الی ۰۸/۰۸/۱۳۹۸

هدف وظیفه: طرح و انکشاف پالیسی ها, طرزالعمل ها و رهنمود های کاری در مطابقت با اهداف وزارت.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان استراتیزیک وزارت.
 2. طرح و انکشاف میکانیزم, جهت توسعه پالیسی ها, طرزالعمل ها و رهنمود های لازم.
 3. طرح پالیسی های مورد نیاز, جهت تطبیق بهتر فعالیت ها در هماهنگی با رئیس عمومی پلان و پالیسی و مراجع ذیدخل.
 4. کنترول, تحلیل و تشریح پالیسی وزارت عندالزوم در مرکز و ولایات به منظور اگاهی دهی و مسیردهی فعالیت ها وبرنامه ها.
 5. مطالعه, تحلیل و تحقیق پالیسی ها, استراتیژی های ملی و اسناد های تقنینی دولت, جهت توسعه و انکشاف پالیسی ها در هماهنگی با ریاست های مربوطه.
 6. تحلیل و تشخیص خلا ها ناشی از تطبیق پالیسی ها و پیگیری, جهت بهبود و اتخاذ تصامیم بعدی.
 7. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست.
 8. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه.
 9. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
 10. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 11. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت الاثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 12. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار برای کارکنان تحت الاثر.

 

 1. ارایه گزارش ماهوار, ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط.
 2. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح، مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت، سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷،۸، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: پالیسی عامه، اداره عامه، اقتصاد، حقوق، اداره­تجارت، حکومتداری، مطالعات توسعه, انکشاف پالیسی, مدیریت عمومی و سایر رشته های مرتبط و به درجات تحصیلی بالاتر آن ترجیح داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط(مدیریتی مشابه و یا تخصصی امور طرح پالیسی ویا استراتژی و یا پلانگذاری ویا طرح مقررات و یا طرح طرزالعمل ویا طرح لوایح ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم