ریاست پلان محیط زیستی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی حفاظت محیط زیست را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست پلان محیط زیستی ۰۱۲۳

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                  ریاست پلان محیط زیستی

بســــت:                       دوم

تعداد بست:                   (۱)

وزارت/اداره:                   اداره ملی حفاظت محیط زیست

بخش مربوطه:                معاونیت پالیسی و پلانگذاری

موقعیت بست:                کابل

گزارشده به :                  مطابق ساختار تشکیلاتی

گزارش گیر از:                 کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:       ۰۶/۰۱/۱۳۹۹ الی ۱۷/۰۱/۱۳۹۹

 

هدف وظیفه: طرح و ترتیب پلان های انکشافی و استراتیژیک اداره  درمطابقت به پلان استراتیژیک انکشاف ملی افغانستان(ANDS ) بمنظور تطبیق پالیسی ها ،اهداف وپرورگرام های انکشافی اداره.

————————————————————————————————————————–

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تحلیل و تجزیه و انسجام امور پلانی اداره جهت ایجاد همآهنگی با پلان انکشاف ملی افغانستان.
 2. ارایه مشوره مسلکی به مقام اداره درمورد طرح پلانهای انکشافی بمنظوربه منظور دستیابی به اهداف وبرنامه.
 3. طرح وترتیب پلان های انکشافی سالانه بر اساس معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده در سطح مرکز و ولایات غرض اتخاذ تصامیم معقول در راستای نیل به اهداف تعین شده.
 4. معرفی پلان های انکشافی به نهاد های تطبیق کننده و ارائه مشوره دهی لازم به ادارات ذیدخل در مرحله تطبیق و بصورت کلی هماهنگ ساختن موضوعات پالیسی با مقامات و ادارات دولتی.
 5. کنترول ومطالعه پلانهای انکشافی ریاست های مربوطه بمنظورطرح پلانهای طویل المدت، میان مدت و کوتاه مدت.
 6. انسجام و ستندرد سازی اسناد پروژه های انکشافی بمنظور ارائه به مراجع تمویل کننده.
 7. تحلیل و ارزیابی اسناد و پروپوزل های پروژه های انکشافی غرض دقیق شدن آن از لحاظ مؤثریت اقتصادی و اجتماعی و پیشکش نمودن آن به دونر ها.
 8. کنترول ونظارت از تطبیق پروژه های انکشافی مطابق مشخصات تخنیکی پروژه وی بمنظور حفظ کیفیت و کمیت کارپروژه.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. تهیه گزارش از اجراات تطبیق شده کمک های مالی و تخنیکی درپروژه های انکشافی جهت ارائه به مراجع تمویل کننده؛
 3. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست/اداره مربوطه؛
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 5. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 6. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 7. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 8. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 9. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود؛

وظایف همآهنگی:

 1. همآهنگ سازی پلان های انکشافی با برنامه ها به منظور تثبیت ارزش توسعه و انکشاف متوقعۀ سکتور مربوط درکوتاه مدت ، میان مدت و طویل المدت.
 2. حصول اطمینان ازکمک های توافق شده به پروژه ها جهت تطبیق برنامه ها وپالیسی های مربوط.
 3. طرح رقم نسبی ضرورت مالی پروژه های انکشافی درهمآهنگی با ریاست مالی و اداری غرض جذب وجوه مورد نیاز از منابع دولتی و غیردولتی.
 4. اولویت بندی پروژه های انکشافی درهمآهنگی با شرکای ذیدخل بمنظور جذب سرمایگذاری سکتور خصوصی.
 5. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های تحت اثر و سایر بخش ها جهت حصول اهداف متوقعه اداره.

————————————————————————————————————————-

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ ، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: انکشاف پلانگذاری، انکشاف پالیسی، مدیریت پروژه، محیط زیست، حقوق، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، مدیریت دولتی، زراعت، مطالعات توسعوی و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور، و به درجات بالاتر تحصیلی در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های (در امور پلانگذاری یا طرح، تدوین و انکشاف پالیسی ها و یا مدیریت پروژه و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف)  مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب)  مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

 1. مهارت های لازم: تسلط به لسان های رسمی (دری و پشتو) و لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

 1. موارد تشویقی:

الف)  (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

 • (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

 

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم