ریاست پلان و پالیسی

 

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی احصائیه ومعلومات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست پلان و پالیسی                                          ۰۲۱۸-۳
 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                 ریاست پلان و پالیسی

بســــت:                      دوم

تعداد بست:                   (۱)

وزارت/اداره:                اداره ملی احصائیه ومعلومات

گزارشده به::                 رئیس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات

گزارش­گیر از                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان      : ۱۷/۰۷/۱۳۹۸ الی ۲۸/۰۷/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه:

 مدیریت و هماهنگی پروسه پلان گذاری استراتیژیک، پلان های انکشافی، طرح و انکشاف پالیسی های اداره.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعیین شده.
 2. حصول اطمینان از اینکه تحلیل و ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و چالشها بمنظور طرح و ترتیب پلان استراتژیک و پالیسی­های اداره بصورت دقیق و معیاری صورت گرفته است.
 3. مدیریت و نظارت از طرح و تطبیق خط مشی، پالیسیها، پروسیجر ها و پلان استرتیژیک اداره.
 4. طرح و ترتیب چارچوب تطبیق پالیسی ادارات محلی در هماهنگی با وزارت ها و ادارات مستقل دولتی که در تطبیق پالیسی مذکور در سطح ملی و محلی سهیم اند.
 5. حصول اطمینان از طرح و ترتیب پلان انکشافی سالانه بر اساس معلومات، ارقام و شاخص های پلانی جمع آوری شده در سطح مرکز و ولایات غرض نیل به اهداف تعین شده.
 6. تحلیل, تجزیه و انسجام امور پلان ها و استراتیژی اداره جهت ایجاد همآهنگی با پلان انکشاف ملی افغانستان.
 7. معرفی پالیسی اداره به نهاد های تطبیق کننده و ارائه مشوره دهی لازم به ادارات ذیدخل در مرحله تطبیق و بصورت کلی هماهنگ ساختن موضوعات پالیسی با مقامات و ادارات دولتی.
 8. طرح پالیسی و طرزالعمل های مشخص بمنظور اتخاذ تصامیم معقول در راستای نیل به اهداف عمومی.
 9. ایجاد میکانیزم هماهنگی با ریاستهای اداره، جهت طرح و انکشاف پلانها و پالیسی­های انکشافی در مطابقت با پلان عمومی اداره.
 10. جلب همکاری ادارات مختلف دولتی، غیر دولتی و دونران غرض تحقق برنامه ها با در نظر داشت اولویت ها.
 11. تأمین روابط با وزارت ها و ادارات دولتی بمنظور انسجام و پیشبرد هرچه بهتر امور.
 12. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست مربوطه.
 13. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 14. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
 15. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه.
 16. ارزیابی اجراات و کارکرد های تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 17. آموزش و رهنمایی کارکنان تحت اثر غرض بهبود اجراات کاری آنها.
 18. ارایه گزارش ربعوار، سالانه و عند الضرورت به مقام اداره از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.
 19. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشتمواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جامعه شناسی، حکومتداری، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، مطالعات توسعوی، و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه یا تخصصی طرح و هماهنگی پلان یا طرح و هماهنگی پالیسی یا تسوید قوانین، مقرره، طرزالعمل یا هماهنگی یا طرح لوایح و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتور.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم