رییس کمیسیون با سرپرست وزارت معارف دیدار کرد

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی‌‌‌‌، در دفتر مرکزی کمیسیون با رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف دیدار کرد.

در این مجلس کاری دو جانب روی تداوم اصلاحات در ساختار سازمانی وزارت معارف، بهبود منابع بشری و سایر اصلاحات بنیادین در این وزارت به هدف بهتر شدن کیفیت خدمات آموزشی گفت‌وگو کردند.

وزارت معارف با داشتن حدود ۲۶۰ هزار معلم و کارکن، بخش بزرگی از دستگاه خدمات ملکی کشور را می‌سازد.