رییس کمیسیون با نمایندۀ ویژۀ بانک جهانی برای دولت‌های شکننده دیدار کرد

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با البرت جرالد کویندرز، نمایندۀ ویژۀ بانک جهانی برای دولت‌های شکننده و وزیر پیشین امور خارجۀ هالند و هنری کرالی، رییس دفتر بانک جهانی در افغانستان،  دیدار کرد. آنان دربارۀ رویکردهای توسعه با تمرکز بر جلوگیری از منازعه بحث کردند. در این دیدار هم‌چنان به اهمیت توسعۀ ادارۀ عامه در زمان صلح و تحکیم تعهدات کشورهای کمک‌کننده پرداخته شد.