رییس کمیسیون با نمایندۀ ویژۀ ملل متحد برای افغانستان ملاقات کرد

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در دفتر کارش از دیبوره لیونز، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان پذیرایی کرد.

رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و نمایندۀ ویژۀ ملل متحد برای افغانستان دربارۀ حکومتداری، ادارۀ عامه و پروسۀ صلح در کشور گفت‌وگو کردند.

در این ملاقات بر ضرورت حفظ و توسعۀ نهادی برای داشتن ثبات پایدار در کشور تأکید شد.