ساختارهای واحدهای دومی و سومی متناسب با نیازمندی‌ها می‌شود

در ملاقات میان احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و شمیم خان کتوازی، رییس ادارۀ ارگان‌های محلی، روی تغییرات ساختاری در ولایات و ولسوالی‌ها بحث شد.

توجه به بهبود حکومتداری در سطح واحدهای دومی و سومی (ولایات و ولسوالی‌ها) از فعالیت‌های اصلی ادارۀ ارگان‌های محلی به شمار می‌آید.

در دیدار آقای نادری با آقای کتوازی روی هم‌خوان‌سازی نیازمندی‌ها با ساختار ولایات و ولسوالی‌ها تأکید صورت گرفت.

فراهم‌‌سازی منابع بشری لازم برای والی‌ها در عرصۀ ایجاد هم‌آهنگی بیش‌تر با وزارت‌خانه‌ها و نهایی سازی طرزالعمل استخدام معاونان والیان، به شمول معاونان زن، از موضوعات دیگر مورد بحث در این دیدار بود.