ساختار سازمانی

ساختار سازمانی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ۹ بست خارج رتبه، ۴ بست فوق رتبه، ۱ بست اول، ۴۰ بست دوم، ۳۲۵ بست سوم، ۲۴۱ بست چهارم، ۵۴ بست پنجم، ۵ بست ششم، ۱ بست رتبه اول، ۹ بست رتبه دوم، ۸ بست رتبه سوم، ۲ بست رتبه چهارم، ۱ بست تورن جنرال، ۱ بست برید جنرال، ۲۱۳ بست هفتم، ۴۷ بست هشتم، ۲ بست درجه دوم، ۱ بست درجه سوم و ۱ بست درجه چهارم را در بر می‌گیرد.

تعداد کارکنان کمیسیون در مرکز ۶۴۶ تن و در ولایات به ۳۱۹ تن می‌رسد. کمیسیون به صورت مجموعی ۹۶۵ کارمند دارد.