سیستم جدید استخدام الکترونیک با قابلیت‌های بیش‌تر را‌ه‌اندازی می‌شود

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سیستم جدید استخدام الکترونیک را راه‌اندازی می‌کند.

این سیستم دارای قابلیت‌های متفاوت‌تر از سیستم کنونی است و بر علاوۀ آن‌که شفافیت در استخدام‌ها را بیش‌تر تضمین می‌کند، متقاضیان کار در خدمات ملکی را قادر می‌سازد تا با روشی آسان و سازمان‌یافته برای بست‌های مورد نظرشان درخواست کنند.

در سیستم جدید، هر متقاضی کار در خدمات ملکی می‌تواند برای خود یک حساب کاربری شخصی باز کند. از طریق همین حساب درخواست کار کند و آخرین اطلاعات دربارۀ پروسه‌های استخدامی را ردیابی کند.

سیستم به گونه‌ای است که متقاضی کار در خدمات ملکی، معلومات شخصی و اسناد و مدارک لازم تحصیلی و کاری‌اش را فقط برای یک بار و برای همیشه ثبت می‌کند و بعد برای درخواست به هر بستی نیاز به طی کردن عین مراحل ندارد.

سیستم به کاربران متقاضی، اعلان‌های خودکار را از طریق ایمیل می‌فرستد. هم‌چنان، کاربران از طریق نشانی‌های ایمیل‌شان در جریان اعلام بست‌های جدیدی قرار می‌گیرند که با سویۀ تحصیلی و تخصص و شایستگی‌شان مطابقت دارد.

نظارت و دست‌رسی شهروندان، رسانه‌ها و جامعۀ مدنی به اطلاعاتی که محرم نباشند نیز از طریق این سیستم میسر می‌شود.

سیستم جدید استخدام الکترونیک که به تازگی از سوی متخصصان داخلی که کارکنان کمیسیون هستند ایجاد شده است در آخرین جلسۀ بورد کمیشنران، غرض نظرخواهی پیش‌کش شد و پس از یک شمار پیش‌نهادها برای بهبود آن، از سوی بورد کمیشنران تأیید شد.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون، با ستایش از ایجاد سیستم جدید استخدام الکترونیک گفت: «این یک سرمایۀ بزرگ برای افغانستان و نهادهای خدمات ملکی است. در حالی که راه‌اندازی چنین سیستم‌هایی هزینۀ زیادی را می‌طلبد، ولی این سیستم از سوی متخصصان داخلی و با هزینۀ کم ایجاد شده که می‌تواند شفافیت بیش‌تر را در پروسه‌های استخدامی تضمین کند.»

سیستم جدید استخدام الکترونیک در مرحلۀ نخست فقط بست‌های عالی‌رتبه و مدیریت سطح متوسط خدمات ملکی را پوشش می‌هد.