طرح آموزش اصول اساسی خدمات ملکی تأیید شد

بورد کمیشنران کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی طرح آموزش اصول اساسی خدمات ملکی برای کارکنان نهادهای دولت را مورد تأیید قرار داد. بر اساس این طرح، متصدیان بست‌های ردیف‌ (ب)، ردیف (ج) و ردیف (د) اداره‌های خدمات ملکی، در جریان دو سال، آموزش‌های اصول اساسی خدمات ملکی را فرا می‌گیرند.

هدف از ارائۀ آموزش‌های اصول اساسی خدمات ملکی این است که یک روایت و فرهنگ مشترک اداری در تمام نهادهای دولت ایجاد شود. آموزش‌ها روی شایستگی‌های مدیریتی، شایستگی‌های بنیادی (اصول اساسی حکومت‌داری خوب) و شایستگی‌های اجتماعی (موضوعاتی مثل جندر، عدم تبعیض، مدارا، برخورد نیک با شهروندان) متمرکز خواهد بود. همۀ مواد آموزشی لازم از سوی انستیتوت خدمات ملکی تهیه و روی ویب‌سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی قرار می‌گیرد. کارکنان مکلف‌اند آموزش‌های ارائه‌شده را به صورت خودآموزی فرا بگیرند. افزون بر این، تمام ادارات خدمات ملکی مکلف‌اند تا برای کارکنان تازه‌گماشته‌شدۀ‌شان جلسات راهنمایی را در یک مرحلۀ مشخص زمانی برگزار کنند.

برنامۀ آموزش اصول اساسی خدمات ملکی از سوی انستیتوت خدمات ملکی طراحی شده و در همکاری با ریاست‌های منابع بشری و واحدهای ارتقای ظرفیت ادارات تطبیق می‌شود.

هم‌چنان انستیوت خدمات ملکی میکانیزم نیازسنجی‌ای را طراحی کرده است که بر بنیاد آن یک گزارش کلی از وضعیت ظرفیتی ادارات به دست خواهد آمد. این نیازسنجی می‌تواند مسیر و اولویت‌های اساسی برای ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی را روشن سازد.

به همین گونه، بورد کمیشنران، پلان جدید منابع بشری برنامۀ تغییر را تأیید کرد. بر بنیاد این پلان، تمامی بست‌های خالی زیر پوشش برنامۀ تغییر در جریان شش ماه آینده پر خواهند شد.