طرح یک‌مرحله‌ای شدن امتحان کامپیوتری بست‌های سه و چهار به زودی نهایی می‌شود

بورد کمیشنران فیصله کرد تا طرح تعدیل طرزالعمل تعیینات کارکنان خدمات ملکی دربارۀ یک‌مرحله‌ای شدن استخدام‌های کامپیوتری بست‌های سطح مدیریت متوسط ادارات (بست‌های سه و چهار) به زودی نهایی و تطبیق شود.

بر بنیاد این طرح، به منظور جلوگیری از مداخلۀ انسانی و تأمین شفافیت بیش‌تر در تعیینات کابل و ولایات، مرحلۀ مصاحبه (امتحان تقریری) از استخدام‌ کامپیوتری بست‌های و سه چهار حذف می‌شود.

طرح تعدیل، آن شمار از بست‌های تخصصی را که بر اساس لزوم‌دید ادارات، امتحان تقریری (مصاحبه) در استخدام آن‌ها نیاز دانسته می‌شود، در بر نمی‌گیرد. بر بنیاد فیصلۀ بورد کمیشنران، مرکز تحقیق و تدوین محتوای امتحانات مکلف است تا برای بست‌های تخصصی، پرسش‌های تخصصی را طراحی کند.

قرار است در روزهای آینده، برای تسهیل پروسه‌های استخدامی، هفت مرکز امتحانات کامپیوتری در هفت زون کشور گشایش یابد.

بورد کمیشنران هم‌چنان فیصله کرد که در جریان پنج ماه آینده، در کنار آن که پروسه‌های استخدام به صورت عادی به پیش می‌رود، تمرکز کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید بیش‌تر روی اصلاحات در ادارات باشد.