عضو کرایه جات ریاست نواحی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجک، هفتم، هشتم، نهم، دهم، دوازدهم، سیزدهم و شانزدهم

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (۱۶ بست) رتبه پنجم شاروالی کابل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (http://lowgrade.iarcsc.com/ ) ارائه نمایند.

قابل تذکر دانسته میشود که متقاضیان محترم بست های شاروالی کابل صرفا میتوانند با استفاده از ویب سایت  (http://lowgrade.iarcsc.com/) فورم های درخواستی بست های مورد نظر خویش را دریافت و خانه پری نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست کود بست
۱ عضو کرایه جات ریاست ناحیه اول (۲ بست) KM-0362
۲ عضو کرایه جات ریاست ناحیه دوم KM-0363
۳ عضو کرایه جات ریاست ناحیه سوم (۲ بست) KM-0364
۴ عضو کرایه جات ریاست ناحیه  چهارم (۲ بست) KM-0365
۵ عضو کرایه جات ریاست ناحیه پنجم KM-0366
۶ عضو کرایه جات ریاست ناحیه  هفتم KM-0367
۷ عضو کرایه جات ریاست ناحیه هشتم KM-0368
۸ عضو کرایه جات ریاست ناحیه نهم KM-0369
۹ عضو کرایه جات ریاست ناحیه دهم KM-0370
۱۰ عضو کرایه جات ریاست ناحیه دوازدهم (۲ بست) KM-0371
۱۱ عضو کرایه جات ریاست ناحیه سیزدهم KM-0372
۱۲ عضو کرایه جات ریاست ناحیه شانزدهم KM-0373

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                            عضو کرایه جات ریاست نواحی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجک، هفتم، هشتم، نهم، دهم، دوازدهم، سیزدهم و شانزدهم

وزارت/ اداره:                            شاروالی کابل

موقعیت بست:                           کابل

بخش مربوطه                            ریاست ناحیه

بســــت:                                   پنجم

تعداد بست:                                (۱۶)

گزارشده به :                              مدیر عمومی تحصیل تخلفات

سایت دریافت فورم درخواستی:      (http://lowgrade.iarcsc.com/)

تاریخ نشروختم اعلان:                  ۰۱/۱۲/۱۳۹۸ الی ۱۲/۱۲/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه : تنظیم امور جمع آوری عواید ناشی از تخلفات مطابق به قانون ،مقررات ولوایح منظورشده .

مسولیت های وظیفوی:

 • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده
 • طرح و ترتیب پلان تحصیل عواید تخلفات درمطابقت به پلان عمومی داده شده  جهت تحصیل به موقع  ومنظم آنها.
 • ثبت فورمه های تخلفات به دفاترمربوط غرض انسجام اموراداری
 • تنظیم وترتیب دفاترتکس های متنوع شامل تخلفات تنظیفی و سرسبزی غرض تأمین نظم دفتری
 • تهیه و ترتیب سیتم فایلینگ غرض دسترسی عاجل به سوابق
 • توزیع فورمه های جرایم تخلفاتی برای اخذ پول جرمانه  وثبت  فورمه های متذکره به دفاترمربوط به منظور انتظام امورو تأمین شفافیت .
 • تحصیل پول جرمانه بابت تخلفات مطابق به قانون ،مقررات ولوایح .
 • ثبت و معامله آویزهای بانکی ازمدرک تحویلی پول تخلفات به دفاترمربوطه غرض اجراات  مؤثر وانتظام کاری.
 • ترتیب گزارشات جمع آوری عواید ازبابت تخلفات برویت دفاترو وآویزهای بانکی  غرض تصحیح وارسال به ریاست عواید شاروالی .
 • اجرای سایروظایف مرتبط به وظیفه که ازطرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره سپرده میشود .

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 درجه تحصیل

 • حد اقل داشتن درجه لیسانس در رشته های اقتصاد ، مالی و حسابی ، اداره و تجارت و به دارندگان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

 .۲تجارب لازم (نوع و مدت زمان تجربه)

 • به دارندگان تجربه کاری ارجحیت داده میشود

مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش داخل خدمت وغیره)

 • استفاده درست از پروگرام های کمپیوتر (ورد و اکسل)
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور وبلدیت به زبان انگلیسی

 

نوت: در صورت عدم قناعت به نتیجه شارلست بست و امتحان تقریری متقاضی میتواند شکایت خویش را بطور یک مرحله ای در بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی درج نماید.

نوت: افرادیکه تجربه کاری مرتبط غیر دولتی (موسسات و سازمان های غیر دولتی) را دارا میباشند میتواند در بست های فوق درخواست دهند.

_______________________________________________________________________________

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم