فراخوان ثبت اطلاعات در پایگاه متخصصان

پروسۀ ثبت اطلاعات در پایگاه متخصصان سر از امروز، به صورت رسمی، آغاز شد. افراد دارای تخصص عالی، دانش مسلکی، خلاقیت و تعهد که مایل به کار در سطوح تخصصی عالی‌رتبۀ خدمات ملکی باشند می‌توانند اطلاعات‌شان را در این پایگاه ثبت کنند.

در حال حاضر، فقط ده زمینۀ تخصصی زیر، به همراه رشته‌های تخصصی آن‌ها در پورتال اطلاعات متخصصان گنجانیده شده است:
آب، انرژی، هوانوردی، انکشاف دهات، زراعت و مالداری، خط آهن، انجنیری، تکنالوژی، ارتباطات و رشد پایدار.

افرادی که در این زمینه‌ها تجربه و تخصص دارند می‌توانند اطلاعات‌شان را در پایگاه به ثبت برسانند. ثبت اطلاعات در پایگاه وقت اندکی را می‌گیرد. در این مرحله فقط بخشی از اطلاعات تخصصی و شخصی‌ افراد در پایگاه به ثبت می‌رسد.

ادارات، نهادها، افراد و اشخاص نیز می‌توانند افراد شایسته و واجد شرایط را برای شمولیت در پایگاه اطلاعات متخصصان پیشنهاد کنند.

کمیسیون پس از بررسی اطلاعات ثبت‌شده، از نامزدانی که اطلاعات‌شان با شرایط زمینه‌های تخصصی ارائه‌شده در پایگاه، مطابقت داشته باشد، اسناد تحصیلی، اسناد تجربۀ کاری و دیگر اسناد لازم را مطالبه می‌کند.

نشانی پایگاه اطلاعات متخصصان: http://niro.iarcsc.com/

مدت ثبت اطلاعات برای زمینه‌های تخصصی ارائه‌شده: ۳۰ ثور تا ۱۵ جوزا