فرصت کارآموزی اداری برای فارغان پوهنتون‌ها

انستیتوت خدمات ملکی به منظور بهبود کیفیت خدمات عامه، توازن اشتراک در رقابت آزاد برای احراز بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی، افزایش مشارکت زنان و تسهیل جذب نیروی جوان در دستگاه خدمات ملکی در نظر دارد تا برنامۀ پنج‌ماهۀ کارآموزی اداری را برای ۲۱۰ تن از فارغان سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پوهنتون‌ها (به استثنای فارغان رشتهٔ طب)، با اختصاص دادن ۷۰ درصد برای بانوان در ۱۵ ولایت کم‌تر توسعه‌یافته راه‌اندازی کند. نتایج امتحان جمعی دورهٔ قبل نشان داده است که در شماری از این ولایات، میزان حضور داوطلبان برای بست‌های خدمات ملکی کم‌تر از بست‌های اعلان‌شده بوده است.
اشتراک‌کنندگان در ماه نخست، آموزش‌های نظری را که شامل بخش‌های مدیریت، آگاهی از قوانین، منابع بشری و امور مالی می‌باشد، دریافت می‌کنند. به تعقیب آن سه ونیم ماه دیگر را در واحدهای دومی ادارات خدمات ملکی ولایات فاریاب، هلمند، غور، پروان، کنر، سرپل، پکتیکا، دایکندی، ارزگان، فراه، جوزجان، بادغیس، نیمروز، زابل و نورستان مصروف کار عملی خواهند شد. افزون بر این، در جریان دورهٔ کار عملی، کارآموزان تحت نظارت و رهنمایی مستقیم مربیان‌شان در دفترهای ساحوی کمیسیون، مربیان انستتیوت خدمات ملکی و آمرین‌شان در ادارات مربوطه پیرامون یک مسألۀ خاص اداری که با واقعیت محیط‌ کار ارتباط داشته باشد (آمیزه‌ای از دورهٔ آموزش نظری و دورهٔ کار عملی) که توسط رهنما و آموزگار انستیتوت تأیید می‌گردد، تحقیق می‌نمایند. این برنامه شامل یک دور ورکشاپ ویژۀ خلاقیت ادارهٔ عامه در مرکز می‌باشد، که در آن کارآموزان روی یافتن راه‌حل‌های خلاقانه برای ارایۀ خدمات عامه به همکاری یک مربی کار می‌کنند.
درخواست‌های مکمل پس از یک دورە بررسی تخنیکی شامل امتحان تحریری می‌شود که بر اساس آن، بهترین کاندیدان برای امتحان تحریری دعوت می‌شوند. نامزدان نهایی پس از عقد تعهدنامه رسماً شامل برنامه می‌شوند و در جریان برنامۀ آموزشی، هزینهٔ ترانسپورت آن‌ها پرداخت خواهد شد. تصدیق‌نامه‌ای که در پایان برنامه بر اساس سپری نمودن حداقل ۱۰ کریدت ظرفیت‌پروری به اشتراک‌کنندگان اعطا می‌شود، معادل یک سال تجربۀ کاری در روند استخدام در بست‌های خدمات ملکی در نظر گرفته می‌شود.
درخواست‌ها باید براساس رهنمودی که در فورم توضیح داده شده تکمیل و به دفترهای ساحوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری تسلیم داده شود.
تاریخ دریافت درخواست تا چهارشنبه (اول اسد ۱۳۹۹) می‌باشد.

برای دریافت فورم ثبت نامه به این‌جا مراجعه کنید:
فورم درخواست برنامۀ کارآموزی

برای دریافت رهنود برنامه به این‌جا مراجعه کنید:
رهنمود برنامۀ کارآموزی

برای دریافت معلومات بیش‌تر، فقط در اوقات رسمی، به این شماره زنگ بزنید:
۰۷۹۵۴۱۴۲۷۹