فضا برای اصلاحات در ادارۀ عامه آماده است

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مباحثه‌یی زیر نام «ادارۀ عامۀ پاسخ‌گو، مؤثر و همه‌شمول» گفت که فضا برای اصلاحات در افغانستان ایجاد شده و حکومت برای اصلاح اداره عامه، ارادۀ قوی دارد.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سلسله‌ گفت‌وگوهایی را دربارۀ ادارۀ عامه برگزار می‌کند. هدف از این گفت‌وگوها، تحقق اولویت‌های حکومت وحدت ملی در زمینۀ اصلاح ادارۀ عامه و ایجاد فرصت برای بحث روی مسائل، چالش‌ها و فرصت‌های کلیدی‌ فراروی برنامه‌های اصلاحات در ادارۀ عامۀ کشور است. در این گفت‌وگوها، افزون بر نمایندگان دولت، دیپلوماتان، نمایندگان جامعۀ مدنی، دانشگاهیان و نمایندگانی از سازمان‌های انکشافی گرد هم می‌آیند و دیدگاه‌ها، اندوخته‌ها و پیشنهادی‌های‌شان را برای ساختن یک ادارۀ عامۀ مؤثر و پاسخ‌گو در میان می‌گذارند.

در نخستین گفت‌وگوی «ادارۀ عامۀ پاسخ‌گو و همه‌شمول» که ‌شنبه (۲۵ قوس) برگزار شد، احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از فضای به میان آمده برای اصلاح ادارۀ عامه ابراز خوش‌بینی کرد و گفت: «برای آن که بتوانیم پروسۀ اصلاحات را به موفقیت برسانیم، چند مؤلفه، بنیادین و ضروری است: ارادۀ سیاسی برای اصلاحات، دیدگاه روشن و ظرفیت برای اصلاحات، برنامۀ اصلاحات و حمایت شهروندان.»

او افزود: «امروز فضا برای اصلاحات و ارادۀ قوی برای اصلاحات در دولت افغانستان، به ویژه در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، ایجاد شده است.»

در همین حال، میوند رهیاب، کمیشنر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی روی تلاش یک‌دست و مشترک برای اصلاح ادارۀ عامه تأکید کرد و گفت که اصلاح ادارۀ عامه از اهداف مشترک حکومت، جامعۀ مدنی، بخش خصوصی و نهادهای دانشگاهی است و دست‌یابی به این هدف نیز نیازمند کار و فعالیت مشترک است.

آقای رهیاب گفت: «سلسله گفت‌وگوهای ادارۀ عامه به ابتکار کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی آغاز شده است. این یک فرصت خوب برای تبادل دیدگاه‌ها و تجارب میان نمایندگان حکومت، جامعه مدنی، رسانه ها، نهادهای اکادمیک و جامعه جهانی در زمینه اصلاح ادارۀ عامه است.»

بانو نورجهان موانی، نمایندۀ دیپلوماتیک شبکۀ توسعه‌یی آغا خان در افغانستان و داکتر بُهدان کراوچنکو، رییس عمومی پوهنتون آسیای مرکزی از سخن‌رانان اصلی این مباحثه بودند.

خانم موانی که در کنار مشاغل دیگر، تجربۀ کار در کمیسیون خدمات عامۀ کانادا را دارد، دربارۀ نهادهای ادارۀ عامه سخن گفت و به مفهوم کلی ارزش‌ها و اخلاقیات در اداره‌های خدمات عامه پرداخت.

هم‌چنان داکتر بهدان نیز دربارۀ سیاست‌گذاری و فرآیند سیاست‌گذاری در دستگاه دولت، بر بنیاد اندوخته‌هایش از کار در اروپای مرکزی و اروپای شرقی سخن گفت.