فهرست واجدان شرایط امتحان جمعی بست‌های ۵ و ۶ وزارت مالیه مشخص شد

به اطلاع متقاضیان بست‌های ۵ و ۶ وزارت مالیه رسانیده می‌شود که فهرست واجدان شرایط برای این بست‌ها هم‌ اکنون در ویب‌سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی قرار گرفته است.

فهرست واجدان شرایط را از این‌جا دریافت کنید.

واجدان شرایط امتحان از طریق تلفون‌های‌شان پیامک (SMS)  نیز دریافت می‌کنند.

برای دریافت کارت ورود به امتحان به روزهای سه‌شنبه (۸ میزان) و چهارشنبه (۹ میزان) به ریاست ثبت مرکزی و مالکیت‌ فکری، ساختمان آسان‌خدمت، مراجعه کنید.

نشانی: چمن حضوری، کابل ننداری، عقب کریکت‌بورد

برای  ثبت اطلاعات بایومتریک به روز پنج‌شنبه (۱۰ میزان)، همراه با اصل تذکرۀ تابعیت، به انستیتوت خدمات ملکی مراجعه کنید.

نشانی: سرک افشار سیلو، هم‌جوار مرکز آموزشی افغان ــ کوریا

متقاضیانی که از پروسۀ شارت‌لیست شکایت دارند می‌توانند به روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه (۸ و ۹ میزان) در ریاست ثبت مرکزی و مالکیت فکری، ثبت شکایت کنند.

امتحان جمعی به روز جمعه (۱۱ میزان) برگزار می‌شود.

محلات برگزاری امتحان در کارت‌های شمولیت درج است.

یادداشت: آن شمار از متقاضیانی که در بست‌‌های ۵ و ۶ دیگر وزارت‌ها و ادارات و بست‌های ۵ و ۶ وزارت‌ مالیه ـــ به صورت هم‌زمان ـــ درخواست کرده‌اند، درخواست‌های‌شان به بست‌های وزارت مالیه پذیرفته نشده است.