فهرست واجدان شرایط امتحان جمعی بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ ولایت‌های زابل، پکتیکا و پکتیا مشخص شد

به اطلاع متقاضیان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت‌های زابل، پکتیکا و پکتیا رسانیده می‌شود که فهرست واجدان شرایط برای این بست‌ها هم‌ اکنون در ویب‌سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی قرار گرفته است.

فهرست واجدان شرایط را از این‌جا دریافت کنید: زابل، پکتیکا و پکتیا.

واجدان شرایط امتحان از طریق تلفون‌های‌شان پیامک (SMS)  نیز دریافت می‌کنند.

متقاضیانی که از پروسۀ شارت‌لیست شکایت دارند می‌توانند به روزهای شنبه، یک‌شنبه و دوشنبه (۱۰، ۱۱، و ۱۲ عقرب) در ریاست‌ها/آمریت‌های اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت‌های مربوطۀ خویش ثبت شکایت کنند.

نتیجۀ پروسۀ شارت‌لست ولایت‌های باقی‌مانده متعاقباً اعلان می‌گردد.