فهرست واجدان شرایط امتحان جمعی بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ ولایت‌های بدخشان، پنجشیر، دایکندی، نورستان و نیمروز مشخص شد

به اطلاع متقاضیان بست‌های معلمان و بست‌های ۵ و ۶ خدمات ملکی ولایت‌های بدخشان، پنجشیر، دایکندی، نورستان و نیمروز رسانیده می‌شود که فهرست واجدان شرایط برای این بست‌ها هم‌ اکنون در ویب‌سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی قرار گرفته است.

فهرست واجدان شرایط: بدخشان، پنجشیر، دایکندی، نورستان، نیمروز.

واجدان شرایط امتحان از طریق تلفون‌های‌شان پیامک (SMS)  نیز دریافت می‌کنند.

متقاضیانی که از پروسۀ شارت‌لیست شکایت دارند می‌توانند به روزهای سه‌شنبه، چهار‌شنبه و پنج‌شنبه (۱۳ تا ۱۵ عقرب) در ریاست‌ها/آمریت‌های اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت‌های مربوطۀ خویش ثبت شکایت کنند.

نتیجۀ شارت‌لیست ولایت‌های باقی‌مانده بعداْ اعلام می‌شود.