فورم‌ها و سندهای ۱۱ ادارۀ خدمات ملکی آنلاین‌سازی شد

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بر اساس برنامۀ صد روز- صد مژده، به هدف ایجاد سهولت در دست‌رسی مردم به اسناد و فورم‌ها، موظف گردیده است تا اسناد و فورم‌های ۱۱ ادارۀ خدمات ملکی که بیش‌ترین ارایۀ خدمات را برای مراجعان دارند، آنلاین‌سازی کند.

این پروسه به تأسی از بند چهار، نه و هفت دیجیتال سازی و انکشاف مخابرات و محور چهارم اولویت‌های انکشافی برای سال های ۲۰۲۱- ۲۰۲۵ دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان آغاز شده است.

فورم‌های دارای بیشترین عرضه خدمات وزارت های تحصیلات‌عالی، زراعت و مالداری، معارف، کار و امور اجتماعی، عدلیه، صنعت و تجارت، مالیه ، ارشاد، حج و اوقاف، صحت‌عامه ، امور مهاجرین و عودت‌کنندگان و ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی در هماهنگی و همکاری رؤسای منابع بشری و مسئولین بخش‌های مربوط، توسط تیم‌های فنی ریاست اصلاح و بهبود پروسه‌ها در کمیسیون شناسایی و جمع آوری گردید.

این ریاست، جلسه‌های مشترکی را با مسؤلین اداره‌های مختلف به منظور انتخاب فورم‌های که کاربرد بیشتری دارند برگزار نموده و این سندها و فورم‌ها را مورد تدقیق و بازنگری قرار داده است که از میان تمامی فورم‌ها و اسناد، ۹۸ فورم و سند به منظور دست‌رسی آسان به مردم شناسایی شده است.

ریاست اصلاح و بهبود پروسه‌ها در کمیسیون، در مطابقت با پلان عملیاتی این اداره، پروسۀ آنلاین‌سازی فورم‌ها و سندها را در سه مرحله: شناسایی فورم‌ها و سندها، تحلیل و انتخاب فورم‌ها و سندها و آنلاین سازی فورم‌ها و سندها، تنظیم و شامل ویب‌سایت‌های وزارت‌ها و اداره‌های مربوط کرد.

سید محمود فضلی رییس اصلاح و بهبود پروسه‌ها در کمیسیون، سرعت در عرضۀ خدمات به شهروندان را یکی از مزایای این روند یاد کرد، افزود « ایجاد شفافیت و گام به سوی حکومت‌داری دیجیتلی، سرعت و دست‌رسی آسان به اسناد و فورم‌ها و کاهش فاصله میان مردم و دولت از مزایای دیگر این برنامه است».

به گفتۀ آقای فضلی با تطبیق این پروسه، در رفت‌وآمد مراجعان به اداره‌ها کاهش خواهد آمد و مراجعان نیز از دورترین فاصله‌ها، فورم‌ها و رهنمودهای عرضۀ خدمات را از ویب سایت‌های اداره‌های مربوط، دریافت خواهند کرد.

قرار گرفتن فورم‌ها و اسناد دارای بیشترین عرضۀ خدمات در ویب‌سایت‌های ۱۱ اداره فوق، گام نخست آنلاین‌سازی فورم‌های مراجعان‌محور آن اداره‌ها است.

با تطبیق این پروسه ۲۵ فورم در وزارت تحصیلات عالی، ۲۳ فورم در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، ۱۱ فورم در وزارت معارف، هفت فورم در وزارت کار و امور اجتماعی، شش فورم در وزارت مالیه، شش فورم در وزارت عدلیه، شش فورم در وزارت صنعت و تجارت، چهار فورم در وزارت صحت عامه، چهار فورم در وزارت ارشاد، حج و اوقاف،  چهار فورم در ادارۀ تعلیمات تخنیکی و مسلکی و  دو فورم در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به منظور دسترسی آسان به این فورم ها آنلاین سازی شده است.

ریاست اصلاح و بهبود پروسه‌ها در کمیسیون در نظر دارد، تا در آینده فورم‌ها و سندهای مشتری‌محور تمام اداره‌های خدمات ملکی را آنلاین سازی نماید، تا شهروندان به آن‌ دست‌رسی آسان داشته باشند.