متخصص ارشد ارتباطات

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ متخصص ارشد ارتباطات ۰۶۵۴

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                           متخصص ارشد ارتباطات

بســــت:                                 دوم

وزارت/اداره:                             کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

بخش مربوطه:                         ریاست دفتر

موقعیت بست:                         کابل (مرکز)

تعداد بست:                             (۱)

گزارشدهی به :                        رئیس دفتر

گزارش گیر از:                           :

اندازه معاش:                           اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۱۰۹،۶۰۰٫۰۰ افغانی الی قدم پنجم ۱۶۴،۴۸۹ افغانی (مطابق رهنمود پرداخت امتیازات پروژۀ تغییر)

تاریخ نشروختم اعلان:               ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ الی ۰۴/۱۱/۱۳۹۹

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

 

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی:

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اساس توافقنامه بن، ماده (۵۰) قانون اساسی و به تأسی از فرمان شماره (۲۵۷) مؤرخ ۲۳/۳/۱۳۸۱ ادارۀ مؤقت افغانستان بمنظور رهبری اصلاحات اداری، تنظیم و طرح پالیسی در مورد اصلاح سیستم اداره عامه و نظارت از تطبیق آن ایجاد گردیده است.

 

هدف وظیفه تامین ارتباط و هماهنگی برنامه‌های دفتر مقام کمیسیون با ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، وزارت‌ها و ادارات خدمات ملکی، پیگیری فرامین، احکام ریاست جمهوری و مصوبات کابینه که در آن وظایفی به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری سپرده شده باشد.  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی ۱٫       پیگیری و نظارت از اجرای فرامین و احکام مقام عالی ریاست جمهوری مرتبط به فعالیت‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛

۲٫      پیگیری و نظارت از تحقق وظایف سپرده شده توسط مصوبات کابینه و شورای وزیران به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی؛

۳٫      اشتراک در جلسات رسمی هیئت رهبری کمیسیون، ترتیب مصوبات جلسه و ابلاغ آن به بخش‌های ذیربط جهت تطبیق؛

۴٫      پیگیری از تحقق مصوبات هیئت رهبری، احکام و هدایات مقام کمیسیون در بخش‌های مرتبط کمیسیون؛

۵٫      همکاری با رئیس دفتر مقام کمیسیون در امور اجرائیوی و تنظیم جلسات مقام کمیسیون با مقامات ارشد دولتی، سفیران و یا نماینده گان کشورهای خارجی؛

۶٫      اشتراک در جلسات به نمایندگی از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی حسب لزوم دید مقام ذیصلاح؛

۷٫      ترتیب لیست اعضای جلسات رسمی و آگاهی آنان از زمان و مکان جلسه جهت اشتراک آنها در وقت معین؛

۸٫      ترتیب اجندای جلسات کاری مقام ریاست در هماهنگی با رئیس دفتر به منظور ارسال آن به اعضای اشتراک کننده در جلسات؛

۹٫      جمع آوری ارقام و معلومات مورد نیاز و تحلیل وضعیت بمنظور پیگیری اجراات متوقعه و گزارشدهی به مقام ذیصلاح؛

۱۰٫  حصول اطمینان از ایجاد و بروز رسانی دیتابیس بمنظور حفظ تمام ارقام، معلومات و اسناد حمایوی بخش های مربوطه؛

 
وظایف مدیریتی ۱۱٫   طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛

۱۲٫  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛

۱۳٫  ارایه گزارش هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه به ریاست دفتر و مقام ذیصلاح از فعالیت‌ها و دست آوردهای ریاست مربوطه؛

۱۴٫  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می‌شود؛

 
وظایف هماهنگی ۱۵٫   تامین ارتباط و هماهنگی بین کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری جهت تدویر جلسات و ملاقات ها؛

۱۶٫  پیگیری شاخص (benchmarks) های تعهد شده با مراجع تمویل و اشتراک در جلسات و هماهنگی امور با بخش های مربوطه؛

۱۷٫  تامین ارتباط و هماهنگی با واحد‌های داخلی کمیسیون و سایر ادارات دولتی جهت اجرای سریع و بموقع امور.

 
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) تعدیل ماده ۹ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:  
رشته تحصیلی داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های؛ ژورنالیزم، روابط عامه، اداره عامه، اداره تجارت، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، حکومتداری، مدیریت منابع بشری، مدیریت پروژه، اقتصاد و سایر رشته های مرتبط از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.  
 
 
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ( هماهنگی، ارتباطات، تحلیل و گزارشدهی، اسناد و ارتباط) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.  
 
مهارتهای لازم ۱٫      تسلط به یکی از زبان‌ های رسمی (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی؛

۲٫      مهارت‌های کمپوتری دربرنامه‌های مرتبط به وظیفه؛

۳٫      مهارت‌های لازم در بخش‌های رهبری ارتباطات و تصمیم گیری.

 
موارد تشویقی أ‌. (۵) نمرامتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.
ب‌. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 
نوت افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند درصورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار در اداره نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.  

————————————————————————————

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم