متقاضیان بست‌های عالی‌رتبه نمی‌توانند هم‌زمان برای چند بست درخواست کنند

بر اساس مصوبۀ جدید بورد کمیشنران کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، متقاضی‌ای که برای یک بست عالی‌رتبۀ خدمات ملکی درخواست می‌کند تا ۴۵روز نمی‌تواند به بست دیگر خدمات ملکی درخواست کند.

یادداشت: سیستم استخدام الکترونیک بست‌های عالی‌رتبۀ خدمات ملکی توانایی تشخیص و شناسایی حساب‌های کاربری تکراری را دارد. در گذشته این انعطاف‌پذیری وجود داشت که حساب‌های کاربری تکراری به خواست خود متقاضیان غیر فعال می‌شد، اما بعد از این، متقاضی‌ای که برای درخواست به چندین بست عالی‌رتبۀ خدمات ملکی حساب‌های کاربری تکراری ایجاد می‌کند، برای مدت سه ماه از حق درخواست به بست‌های خدمات ملکی محروم می‌شود. در صورتی که یک متقاضی برای بار دوم دست به ایجاد حساب کاربری تکراری بزند برای مدت شش ماه از حق درخواست به بست‌های عالی‌رتبۀ خدمات ملکی محروم می‌شود.