مدیریت اصلاحات برنامۀ ظرفیت برای نتایج (سی‌بی‌آر) الکترونیک شد

کمیتۀ رهبری برنامۀ سی‌بی‌آر، ساختار الکترونیک پلان اصلاحات این برنامه را منظور و پلان اصلاحات ادارۀ ملی استندرد را به گونۀ مشروط تأئید کرد.

الکترونیک ساختن پلان اصلاحات برنامۀ ارتقای ظرفیت برای نتایج، ادارات را کمک می‌کند تا پیشرفت‌ها در ادارات‌شان را سریع و به‌روز در اختیار برنامۀ سی‌بی‌آر و مردم قرار بدهند.

در نشستی که در دفتر رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد، احمدنادر نادری رییس کمیسیون، اعضای بورد کمیشنران و اعضای واحد تطبیق برنامۀ سی‌بی‌آر حضور داشتند.

در نخست، مسؤولان بخش، ساختار الکترونیک پلان اصلاحات سی‌بی‌آر را به حاضران پیشکش کردند که پس از پرسش و پاسخ، این ساختار تأئید شد.

سپس، مسؤولان ادارۀ ملی استندرد، پلان اصلاحی اداره خویش را ارائه نموده و به پرسش‌های حاضران پاسخ دادند.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که ادارۀ ملی استندرد، یکی از کلیدی‌ترین اداره‌هایی است که فعالیت‌های سودمند آن باید سبب رونق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود و به گونۀ مستقیم، در زندگی مردم اثر بگذارد.

به گفتۀ آقای نادری، بلند رفتن اعتبار این اداره در بیرون از کشور، سبب می‌شود تا صادرات افغانستان از ارزش بلندی برخوردار شود.

رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: «با دیدن نشان ادارۀ ملی استندرد، باید همه پرسش‌ها دربارۀ کالاهای صادراتی افغانستان حل شود.»

در پایان نشست، پلان اصلاحات ادارۀ ملی استندرد در اصل از سوی کمیتۀ رهبری سی‌بی‌آر تأیید شد، امّا تصمیم گرفته شد تا توضیحات ضروری دربارۀ بخش‌هایی از این پلان ارائه شود.