برنامۀ آموزشی «مدیریت شهری برای توسعۀ شهری پایدار» برای کارکنان شاروالی کابل و وزارت شهرسازی و اراضی

برنامۀ آموزشی غیرحضوری زیر عنوان «مدیریت شهری برای توسعۀ شهری پایدار» کشور جاپان قرار است از تاریخ ۱۹ عقرب تا ۱۲ قوس در انستیتوت خدمات ملکی راه‌اندازی شود.

 

شرایط بورسیه

وظیفۀ فعلی: کاندیدا باید کارمند رسمی شاروالی کابل و وزارت شهرسازی و اراضی باشد و در بخش‌های پلان‌گذاری شهری و پلان‌گذاری انکشافی به سطوح ریاست یا معادل آن در مرکز و ولایات ایفای وظیفه کند؛

تحصیلات: کاندیدا باید دارای سند لیسانس و یا معادل آن باشد.

لسان انگلیسی: کاندیدا باید بلدیت کامل به زبان انگلیسی (خواندن، نوشتن و صحبت کردن) را داشته باشد؛

مهارت‌ها: کاندیدا باید توانایی استفاده از برنامه‌های کمپیوتر را داشته باشد؛

وضعیت صحی: کاندیدا باید از وضعیت صحی (فزیکی و روانی) خوب برخوردار باشد.  قابل یادآوری است که زنان باردار، واجد شرایط برای این بورسیه نیستند؛

سن: کاندیدا باید بین ۳۰  تا ۵۰ سال سن داشته باشد؛

اسناد مورد نیاز: کاپی لایحۀ وظایف،کاپی تذکرۀ تابعیت، کاپی سند لیسانس، یک قطعه عکس و مکتوب معرفی کاندیدا از جانب ریاست منابع بشری عنوانی انستیتوت خدمات ملکی؛

 

شرایط قابل ترجیح:

  • در صورت تکمیل نمودن شرایط یادشده، به ورثۀ شهداء و معلولان اولویت داده می‌شود؛
  • انستیتوت خدمات ملکی جهت رشد بانوان و تأمین تساوی و تعادل جنسیتی، برای زنان درخواست‌کننده حق اولویت می‌دهد؛

کاندیدان واجد شرایط می‌توانند اسنادشان را تا روز دوشنبه (۲۵ اسد) جهت طی مراحل بعدی به انستیتوت خدمات ملکی بفرستند.