مرجع ارائۀ اطلاعات

آمنه حسینی

۰۷۹۵۴۱۴۲۶۰

Public.relation@iarcsc.gov.af

برای دریافت اطلاعات به صورت حضوری به دفتر مرکزی کمیسیون مراجعه کنید.

نشانی: سرک دارالامان، کوچۀ سناتوریم، کابل