مرخصی کارکنان خدمات ملکی در کابل برای سه هفته دیگر ادامه می‌یابد

مرخصی کارکنان اداره‌های ملکی دولت در شهر و ولسوالی‌های کابل برای سه هفتهٔ دیگر ( از شنبه ۳۰ حمل تا  ۲۰ ثور) تمدید شد.

این تصمیم بر بنیاد تعدیل ضمیمهٔ شماره (۱) طرزالعمل رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و فیصلهٔ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان گرفته شده است.

رؤسا و رؤسای عمومی وزارت‌ها و ادارات دولتی، برای عرضهٔ خدمات ضروری، مکلف‌اند همه‌روزه به محل کارشان حضور داشته باشند. آن شمار از کارکنان وزارت‌ها و اداره‌های دولت که وظایف‌شان جهت عرضهٔ خدمات، ضروری تشخیص می‌شود، نیز مکلف‌اند بنا بر تجویز ادارهٔ مربوط به وظایف‌شان حاضر شوند.

به کارکنان خدمات ملکی هشدار داده می‌شود که از سفرهای غیرضروری و غیررسمی به ولایات پرهیز کنند، در غیر آن مورد تأدیب قرار خواهند گرفت.

مرخصی زنان بارداری که در مربوطات وزارت صحت عامه در مرکز و ولایات کار می‌کنند، به منظور مصون ماندن از بیماری کووید ۱۹، برای سه هفته تمدید می‌شود. مرخصی کارکنان اناث دارای اطفال در کودکستان‌های خصوصی (مرکز و ولایات) به استثنای کارکنان وزارت صحت عامه، نیز برای سه هفته تمدید می‌شود.

کارکنان خدمات ملکی که از این مرخصی‌ها استفاده می‌کنند، مستحق تمام حقوق و امتیازات – هم‌مانند حضورشان در اداره – می‌شوند.

مرخصی درج‌شده در طرزالعمل، در شمار مرخصی استحقاقی سالانهٔ کارکنان خدمات ملکی نمی‌آید.