مشاوریت احصائیه

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره ملی احصائیه ومعلومات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مشاوریت احصائیه ۰۴۹۷-۲

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                   مشاوریت احصائیه

بســــت:                        دوم

تعداد بست:                    (۱)

وزارت/اداره:                    اداره ملی احصائیه ومعلومات

بخش مربوطه:                  مقام اداره ملی احصائیه و معلومات

موقعیت بست:                  کابل

گزارشده به:                    مقام اداره ملی احصائیه و معلومات

گزارش­گیر از:                 کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:      ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ الی ۰۵/۰۱/۱۴۰۰

 

هدف وظیفه: ارائه مشوره های سالم و مسلکی در امور پالیسی های احصائیوی، برنامه ها و استراتیژی اداره ملی احصائیه و معلومات.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارایه مشوره به رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات در جهت انکشاف پالیسی ها و استراتیژی اداره در امور احصائیوی غرض تحقق اهداف و برنامه های اداره؛
 2. ارایه طرح ها طبق پالیسی اداره بمنظور دستیابی به اهداف استراتیژیک اداره؛
 3. مطالعه اسناد و مدارک احصائیوی، سرویها، سرشماریها و اسناد کاری ریاست های سکتوری در جمع آوری، توحید، تحلیل و نشر ارقام احصائیوی جهت حصول اطمینان از صحت و معیاری بودن آنها؛
 4. ارایه مشوره به رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات غرض هماهنگی فعالیت های تمام ریاست های اداره ملی احصائیه و معلومات؛
 5. اشتراک فعال در جلسات کمیته های تخینکی مانند کمیته تخنیکی سروی آسیب پذیری ملی، سروی های اجتماعی، دموگرافیکی واقتصادی؛
 6. اشتراک در جلسات سازمان های کمک کننده به منظور جلب حمایت های تخنیکی در بخش احصائیه؛
 7. ارایه مشوره به رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات جهت ایجاد برنامه موثر ظرفیت سازی غرص ارتقای ظرفیت کاری کارکنان بخش احصائیوی اداره؛
 8. اشتراک فعال در جلسات هیات رهبری اداره غرض ارائه مشوره در مسایل مطروحه طبق اجنداً؛
 9. همکاری و سهمگیری فعال و دوامدار جهت جلب دونرها و تمویل کننده گان به منظور اانکشاف و بهبود برنامه ها و پروژه های احصائیوی اداره ملی احصائیه و معلومات؛
 10. مطالعه و بررسی پرسشنامه های موسسات ملی، بین المللی و ارائه گزارش به مقام اداره؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود؛ و

وظایف هماهنگی:

 1. سهمگیری در سایر مجالس و محافل داخلی و خارجی منحیث نماینده اداره ملی احصائیه و معلومات در هماهنگی با مقام اداره؛

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷،۸و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد زراعتی، احصائیه و کمیپیوتر، ریاضیات، اقتصاد، دموگرافی و سایر رشته های مرتبط از موسسات ملی و بین المللی داخل و با خارج از کشور به دارنده گان سند تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:

 1. حداقل تجربه کاری از داخل ویا خارج کشور در یکی از بخش های ( امور احصائیوی، تحلیل امار و ارقام و یا سایر موارد مندرج در این لایحه وظایف).
 • مدیریتی یا تخصصی بخش های متذکره؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.

مهارت­های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و زبان انگلیسی
 2. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی :

 1. (۵) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(۳) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

نوت:  کاندیدانیکه اسناد مورد نیاز این بست را بصورت مکمل، شفاف و واضح ارائه نکنند واجد شرایط این بست شناخته نمی­شوند و حق شکایت را نیز ندارند.

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم