مشاور اداری و پالیسی

 

 

 

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم   وزارت عدلیه را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان مجدد رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مشاور اداری و پالیسی ۰۳۲۵-۲

مشخصات بست:

عنوان بست                        :  مشاور اداری و پالیسی

بست                                 :  دوم

وزارت/اداره                         :  وزارت عدلیه

موقعیت                             :  کابل

بخش مربوطه                      :  مقام وزارت

تعداد بست                         :  (۱ )

گزارش دهی به                    : مقام وزارت

گزارشگیری از                      : ندارد

تاریخ نشر وختم اعلان          : ۱۴/۰۱/۱۴۰۰ – ۲۱/۰۱/۱۴۰۰

 

هدف وظیفه: ارایه مشوره ها در بخش پالیسی، اداری و انکشاف پالیسی اداره جهت تحقق اهداف و استراتیژی وزارت؛

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • وظایف تخصصی:
 1. ارائه مشوره های سودمند بمقام وزارت در بخش پالیسی ها، معیار های اداری، جهت دستیابی به اهداف وزارت.
 2. تدقیق و جمع آوری معلومات پیرامون قضایای جدید حقوقی، پالیسی و پلان گذاری و درصورت نیاز بازنگری اسناد تقنینی، بمنظور تقویه پالیسیهای وزارت.
 3. اشتراک در جلسات ملی وبین المللی در امور پالیسی و اداری در صورت لزوم دید مقام وزارت.
 4. مطالعه پالیسی ملی و بین المللی مربوط وزارت، جهت ابراز نظریات و ارائه گزارش به مقام رهبری.
 5. ارایه مشوره در طرح و تعین خط مشی و پالیسی وزارت.
 6. تشخیص و تحلیل اولویت های پالیسی و معیارات اداری در کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت در هماهنگی با ریاست های مربوط.
 7. سهمگیری در طرح و تدوین پالیسی ها، استراتیژی، اسناد تقنینی ونورم های اداری.
 8. تحلیل و تجزیه برنامه های اداری و استراتیژی وزارت متناسب به خواستهای زمانی خدمات عدلی و قضایی در کشور.
 9. همکاری و سهمگیری در طرح و تدوین پالیسی ها و استراتیژی های مرتبط مطابق به سیاست های عدلی دولت
 10. ارائه مشوره های لازم در پیش نویس طرح پالیسی ها و طرزالعمل های امور اداری.
 11. ارایه مشوره لازم در مورد استخدام کادر ها، ساختار های تشکیلاتی اداره، حل اختلافات و رسیده گی به شکایات کارمندان، رفاه و مصئونیت کاری کارمندان و امور خدماتی به مقام وزارت.
 • وظایف مدیریتی:
 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره.
 2. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزارواذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه.
 3. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 4. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.
 • وظایف هماهنگی:
 1. ایجاد سیستم هماهنگی با مشاورین و ادارات ذیربط در انکشاف پالیسیهای موثر جهت دستیابی به اهداف وزارت.
 2. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های مربوطه و سایر بخش ها جهت حصول اهداف متوقعه اداره.

—————————————————————————————————————–

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های: پالیسی اداره عامه، حقوق، شرعیات (فقه و قانون)، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، انکشاف پالیسی، و یا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری: مرتبط در یکی از بخش­های ((انکشاف پالیسی) یا (طرح، تدوین، تسوید قوانین) یا (امور مشوره دهی جهت غنامندی پالیسی اداره عامه) و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسئولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور؛

الف: مدیریتی و تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛ (دارنده گان تجربه کاری کمتر از یک سال در یکی از بخش های مدیریتی و یا تخصصی واجد شرایط این بست شناخته نمی شوند.)

ب: مدیریتی یا تخصصی، پنج سال در یکی از بخش های ذکر شده؛

 1. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛
 2. موارد تشویقی:

الف: (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلول؛

ب: (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

نوت:

 1. افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق (در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام وظایف محوله نگردد) میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛
 2. درخواست کننده گانیکه اسناد مورد نیاز شرایط استخدام این لایحه وظایف را بصورت درست، واضح و شفاف به بورد تعیینات ارایه ننمایند واجد شرایط این بست دانسته نشده حق شکایت ندارند؛

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم