مشاور ارشد امور امنیتی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  وزارت امور داخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می ‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مشاور ارشد امور امنیتی ۰۴۳۲

مشخصات بست

عنوان بست :                 مشاور ارشد امور امنیتی

وزارت/اداره :                  وزارت امور داخله

بست :                        دوم

تعداد بست:                   (۱)

موقعیت:                       مرکز

بخش مربوطه:               معینیت ارشد امور امنیتی

گزارش دهی به:            معین ارشد امور امنیتی

گرازش گیری از :            کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:      ۲۵-۰۶-۱۳۹۹ الی ۲۷-۰۶-۱۳۹۹

 

هدف وظیفه: ارائه مشوره  در امور امنیتی جهت تحکیم قانونیت و جلوگیری از نقض آن، دفاع از حقوق و منافع قانونی ارگان مربوط با از رعایت احکام قانون دروزارت/ اداره مربوطه.

……………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ارائه مشوره های حقوقی در امور امنیتی و طرح وترتیب قوانین و سائر اسناد تقنینی وزارت داخله مطابق قوانین و مقررات نافذه کشور
 2. ارائه مشوره های حقوقی در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه کشور از طریق مشاور به رهبری معینیت ارشد.
 3. ابراز نظر پیرامون اسناد تقنینی اعم از وزارت امورداخله و سائر وزارت ها و ادارات مستقل دولتی
 4. اشتراک در جلسات تسوید قوانین در انیستیتوت قانون گذاری وزارت عدلیه به نماینده گی از وزارت امورداخله تحت نظر و تهیه گزارش از رویداد جلسات.
 5. اتخاذ تصمیم در جهت تحقق اهداف وبرنامه های کاری اداره مربوطه.
 6. ارائیه مشوره های مسلکی و سودمند در جهت عنامندی برنامه های اداره مربوط.
 7. ارائه پاسخ های کتبی به مراسلات رسمی ایکه توسط ادارات دولتی به مشاوریت ارجاع میشوند.
 8. اشتراک در کارگاه ها و مجالس وزارت امور داخله که در موارد مختلف تدویر میگردد.
 9. مطالعه و بررسی احکام قطعی محاکم درحالات خاص به منظور اتفاذ.
 10. عضویت در کمیسیون های تهیه، ترتیب و طرح قوانین و سائر اسناد تقنینی.
 11. اجرای سایراموردرجهت کسب اهداف اداره. ارائیه طرح ها ونظریات جهت اجرای بهترامور.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره.
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
 3. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 4. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 5. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 6. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 7. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 8. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزار
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. ایجاد همآهنگی وارتباط با وزارت عدلیه برای اشتراک در جلسات تسوید قوانین در انیستیتوت قانون گذاری وزارت عدلیه به نماینده گی از وزارت امورداخله
 2. تامین ارتباط و ایجاد هماهنگی با بخش های تحت اثر و سایر بخش های داخلی غرض حصول اهداف متوقعه اداره مربوطه

………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیلی و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: حداقل درجه تحصیل لیسانس در یکی از رشته های حقوق، (شرعیات (فقه و قانون) خارنوالی و قضاء ویا سایر رشته های مرتبط، از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری: حداقل تجربه کاری از داخل و یا خارج کشور در یکی از بخش­های ( قانونگذاری، حقوقی، طرح، تدوین و تسوید قوانین در امور امنیتی  و یا سایر موارد مندرج  این لایحه وظایف)  ؛

 • مدیریتی یا تخصصی، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستری و یک سال برای دکتورا؛
 • دارنده گان تجربه کاری تخصصی مرتبط مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی واجد شرایط شناخته میشود؛

.مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی (دری یا پشتو) و لسان انگلیسی، توانایی رهبری و کنترول اداره و مهارتهای کامپیوتر در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

موارد تشویقی:

الف (۵) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم، و (۳) نمرۀ امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

ب (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت:

 • افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق (در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف محوله نگردد) میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛
 • درخواست کننده گانیکه اسناد مورد نیاز شرایط استخدام این لایحه وظایف را بصورت درست، واضح و شفاف به بورد تعیینات ارایه ننمایند واجد شرایط این بست دانسته نشده حق شکایت ندارند؛

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم