مشاور امور حقوقی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم اداره ملی ستندرد را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند. هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

 

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مشاور امور حقوقی ۰۰۴۶
 

مشخصات بست:

عنوان بست                      : مشاور امور حقوقی

بســــت                           : دوم

وزارت/اداره                        :  اداره ملی ستندرد

بخش مربوطه                    : مقام اداره

تعداد پست                       : (۱)

موقعیـــت                         : ولایت مربوطه

گزارشدهی به                   : مقام اداره

گزارشگیری از                    : ندارد

تاریخ نشر وختم اعلان         : ۰۵/۱۱/۱۳۹۸  الی  ۱۵/۱۱/۱۳۹۸

 


هدف وظیفه: ارائه مشوره های حقوقی به مقام اداره و ابراز نظر در خصوص مسایل حقوقی که به اداره ملی ستندرد مواصلت می ورزد.

————————————————————————————————————————

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. تحلیل نتایج رسیده گی دعاوی قضایای محاکماتی و نتایج عقد و اجراآت قراردادها، مساعدت و رهنمایی لازم جهت رفع نواقص آن.
 2. تشخیص اولویت های اسناد تقنینی و حقوقی مورد ضرورت اداره بطور کوتاه مدت و دراز مدت در همآهنگی با بخش های مربوطه به منظور اجراات در روشنایی قوانین.
 3. سهمگیری در طرح و ترتیب استراتیژی، تسوید قوانین و مقررات، پالیسی ها و اسناد تقنینی اداره ملی ستندرد به منظور غنامندی اهداف و پروگرام های اداره.
 4. تجدید معلومات حقوقی با استفاده از احکام قوانین، مقررات، طرزالعمل ها، میثاق ها و معاهدات بین المللی، رهنمود ها و لوایح نافذ به منظور تنظیم اداره و مکلفیت های کارمندان اداره.
 5. ارائه مشوره ها و اظهار نظر حقوقی در مسایل مربوطه برای مقامات اداره.
 6. مساعدت در حل به موقع و قانونی پیشنهادات، عرایض و شکایات واصله به اداره ملی ستندرد و بررسی منازعات حقوقی ناشی از قراردادها در مربوطات اداره به منظور رفع مشکلات ناشی از انها.
 7. تهیه و ترتیب خلص مطالب در مورد مسایل حقوقی به جلسات شورای وزیران، مجالس شورای ملی، ملاقات های داخلی و خارجی، ورکشاپ ها و کنفرانسهای مطبوعاتی.
 8. مطالبه قراردادها و موافقت نامه ها به منظور مطابقت آن با قوانین نافذه و ابراز نظر جهت منظوری آن.
 9. مطالعه اسناد و مدارک قراردادهای مالی و تدارکاتی ریاست های مربوط اداره از لحاظ حقوقی و ابراز نظر در خصوص آنها به مقام اداره ملی ستندرد به منظور اگاهی.
 10. اشتراک در جلسات حقوقی کمیته تقنین شورای وزیران، وزارت عدلیه، پارلمان و مراجع ذیربط دیگر منحیث نمانیده اداره ملی ستندرد در صورت لزوم دید مقامات اداره.
 11. آماده کردن متن برای قرارداد هایی که اداره در دست انعقاد دارد و نظارت برروال عقد قراردادها به عنوان ناظر.
 12. بررسی منازعات حقوقی ناشی از قرارداد ها در مربوطات اداره به منظور تامین شفافیت در مسایل مربوطه.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 3. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 4. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 5. ارائه گزارش کار ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 6. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیصلاح، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

————————————————————————————————————————

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق، شرعیات (فقه و قانون) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود؛

تجربه کاری:

 1. تجربه کاری مرتبط (تخصصی مندرج در شرح وظایف و مسولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور، حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛

مهارت های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (دری ویا پشتو) و آشنائی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 2. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط میتوانند برای احراز این بست ثبت نام نمایند.


رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم