مشاور تخنیکی

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت انکشاف دهات را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مشاور تخنیکی ۰۸۷۶

مشخصات بست:

عنوان بست:                 مشاور تخنیکی

بســـــت:                    دوم

تعداد بست:                  (۱)

وزارت/اداره:                   احیا و انکشاف دهات

موقعیــت:                    مرکز

گزارشده به:                  معین تحلیل های اقتصادی، پالیسی و پلان

گزارش گیر زا:                ندارد

تاریخ نشروختم اعلان:    ۲۸/۰۷/۱۳۹۸ الی ۰۸/۰۸/۱۳۹۸

هدف وظیفه: ارایه مشوره های تخنیکی و فنی بمنظور تقویت و تسریع فعالیت های مقام معینیت.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار, ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان استراتیزیک وزارت.
 2. ارایه مشوره های تخنیکی در طرح و دیزاین برنامه های جدید و تهیه پروپوزل ها بمنظور دست یابی به امکانات مالی جهت تطبیق آن.
 3. ارایه مشوره های تخنیکی در تحلیل های اقتصادی پروژه های زیربنایی جهت استفاده موثر و مثمر.
 4. همکاری و ارایه مشوره های تخنیکی در رابطه به انکشاف راهبرد منظم و سیستماتیک به سطح کشور به منظور سرمایه گذاری های پروژ های زیربنایی با توجه به پایداری پروژه ها و میزان بازدهی بیشتر در وقت کمتر.
 5. ارایه مشوره و همکاری در طرح های تخنیکی اقتصادی با تحلیل مصارف پروژه های بدیل به برنامه ملی رشد و انکشاف اقتصادی روستاها.
 6. اشتراک در کمیته های تهیه پروپوزل های پروژه های انکشافی و ارایه مشوره و همکاری های تخنیکی.
 7. ارایه مشوره و همکاری با ریاست های مربوطه در سروی، دیزاین و برآورد پروژه های انکشافی و زیربنایی.
 8. ارایه مشوره های سودمند به ریاست های مربوطه در مورد تحلیل انکشاف متوازن در سطح دهات کشور, جهت تامین عدالت اجتماعی.
 9. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه.
 10. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهر وندان کشور، با در نظر داشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه.
 11. رعایت وحصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک درساحۀ کاری مربوطه
 12. ارایه گزارش ماهوار, ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دستاورد ها بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش مربوط.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین, مقررات و اهداف وزارت, سپرده میشود.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸,۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، انجنیری سیول, مدیریت مالی، اقتصاد ملی, پالیسی عامه, مدیریت توسعه, اقتصاد بین المللی, مدیریت پروژه, حکومتداری, توسعه پایدار و سایری رشته های مرتبط و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری مرتبط (پلانگذاری، استراتیژی، پالیسی و تحلیل های اقتصادی) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا.
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و زبان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم