مشاور حقوقی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  اداره عالی تفتیش  را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مشاور حقوقی ۰۷۶۸

 

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                مشاوریت حقوقی

بســــت:                   دوم

وزارت/اداره:                  اداره عالی تفتیش

بخش مربوطه:              اداره عالی تفتیش

موقعیت بست:               مرکز

تعداد بست:                 (۱)

گزارشدهی به :             رئیس اداره عالی تفتیش

گزارش گیر از:              کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

اندازه معاش:                سوپرسکیل

تاریخ نشروختم اعلان:          ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ الی ۲۸/۰۲/۱۴۰۰

هدف وظیفه ارایه مشوره های لازم به مقام اداره عالی تفتیش در امور حقوقی و تحلیل موضوعات سپرده شده از سوی مقام جهت بررسی امور.  
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی • تحلیل و تشریح بخش های قوانین نافذه کشور درعرصه امور حقوقی اداره عالی تفتیش جهت ارائه مشوره به مقام اداره.
• ارائه طرح های مشورتی- حقوقی پیرامون حذف و یا تعدیل مواد اسناد تقنینی ازلحاظ حقوقی جهت غنامندی آن ها و ترتیب طرح های اسناد تقنینی اداره عالی تفتیشو پیگیری آن ها در مراجع مربوط.
• ارایه مشوره های حقوقی در مورد قضایای مهم عدلی و چگونگی ارایه آن به اداره لوی سارنوالی جهت اجراآت بعدی.
• پیگیری قضایای احاله شده به اداره سارنوالی جهت ارتقاء و بهبود شفافیت به منظور اجراات قانونی و به اسرع وقت.
• ارایه مشوره به رئیس عمومی اداره عالی تفتیش به ارتباط چالش های حقوقی و تشریح قوانین، مقرره ها و سایر اسناد تقنینی مرتبط به امور وظیفوی اداره.
• ارائه مشوره های حقوقی پیرامون طرح برنامه های کاری، پالیسی ها و سایر اسناد و مسایل مربوط به امور بررسی.
• ارایه مشوره در مورد قضایای فساد اداری و سایر مواردی که توسط ادارات برای مشوره های مسلکی یا حقوقی ارجاع می گردد.
• ارائه مشوره های لازم و بنیادی به مقام اداره در رابطه به امورحقوقی به منظور تآمین هماهنگی و استحکام روابط با مراجع ذیدخل.
• ارایه مشورهء حقوقی در مورد موافقتنامه ها، تفاهمنامه ها و سایر اسناد بین المللی مربوط به اداره عالی بررسی.
• انجام سایر وظایف قانونی مرتبط به وظیفه که ازجانب مقام اداره مطابق قوانین ومقررات به وی سپرده میشود.
 
وظایف مدیریتی • تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
• حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛
• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
• تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛
• تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛
• رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛
• رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره مطابق قانون دسترسی به اطلاعات؛
• رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 
وظایف هماهنگی • تأمین ارتباط مداوم با ریاست ها و سایر بخش های اداره عالی تفتیشبه منظور هماهنگی اجراات و تحقق بهتر پالیسی و پلان اداره عالی بررسی.  
شرایط استخدام این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (۹) و (۱۰) ماده ۹ تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:  
رشته تحصیلی حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته های حقوق، شرعیات (فقه وقانون) وسایر رشته های مرتبط وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.  
 
 
تجربه کاری مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ( امور حقوقی، امور تفتیش و مشوره های حقوقی) و یا سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل و یا خارج کشور، حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا.  
 
مهارتهای لازم • تسلط به یکی از لسان های رسمی (پشتو ودری ) و تسلط ( تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
• داشتن مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
• مهارت های تحلیل و تجزیه مسایل حقوقی، پژوهش، بررسی، اداره، افهام و تفهیم.
 
موارد تشویقی موارد تشویقی برای طبقه اناث واشخاص دارای معلولیت مطابق طرزالعمل استخدام ورهنمودهای نافذه تطبیق میگردد.  

 

یک دیدگاه

  1. Pingback: Supreme Audit Office, Legal Advisory | AsanWazifa

Comments are closed.