مشاور حقوقی

 

تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم    وزارت امورداخله را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مشاور حقوقی                                                                      ۰۷۱۸

 

مشخصات بست:

عنوان بست:               مشاور حقوقی

بســـــــت:                  دوم

وزارت/اداره:                 وزارت امورداخله

موقعیت:                       کابل

گزارش به :                  مقام وزارت

گزارش­گیر از:                کارکنان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:     ۲۵/۰۲/۱۳۹۸ الی ۳۰/۰۲/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: ارائه مشوره های حقوقی در مطابقت به قوانین و مقررات نافذه به رهبری وزارت امور داخله.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت؛
 2. ارائه مشوره جهت اجرا و تطبیق حقوق و امتیازات برای پرسونل وزارت امور داخله بخصوص در مورد اجرای حقوق ورثه شهدا و معلولین؛
 3. اشتراک در جلسات تسوید قوانین در انیستیتوت قانون گذاری وزارت عدلیه به نماینده گی از وزارت امور داخله؛
 4. اشتراک در مجالس کمیته تقنین شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان به نمایندگی از وزارت امور داخله پیرامون موضوعات حقوقی و انفاذ قوانین و مقررات؛
 5. اشتراک در کمیسیون های شورای ملی به ویژه کمیسیون های امنیت داخلی ولسی جرگه و مشرانو جرگه در موارد و موضوعات حقوقی؛
 6. اشتراک در جلسات وزارت دولت در امور پارلمانی و ارائه طرح ها و نظریات پیرامون طی مراحل تصویب قوانین؛
 7. اشتراک در جلسات خاص با دونرها و تمویل کننده گان بین المللی جهت ابراز نظر در مسایل حقوقی و قانونی و موضوعات به منظور جلب حمایت دونرها؛
 8. مطالعه و بررسی متن قراردادها و پروتوکولهای ملی و بین المللی، جهت ارائیه نظریات حقوقی؛
 9. تنظیم حجم کار و ماهیت وظیفوی و رهنمائی کارشناسان حقوقی تحت امر و مراقبت از انجام وظایف شان؛
 10. اشتراک در ترتیب طرح قوانین، مقررات و سائر اسناد تقنینی؛
 11. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 12. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 13. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 14. ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
 15. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، شرعیات (فقه و قانون) و سایر رشته های مرتبط و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور مشوره دهی ویا حقوقی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) حد اقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دکتورا؛ (و همچنان یک سال تجربه کاری در یکی از نهاد های سکتور امنیتی کشور)؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو و یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم