مشاور وزیر رامور حل مشکلات قومی

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم وزارت امور سرحدات و قبایل را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ مشاور وزیر رامور حل مشکلات قومی ۰۲۸۹-۳
 

مشخصات بست:

عنوان بست                           : مشاور وزیر رامور حل مشکلات قومی

بســــت                            :  دوم

وزارت/اداره                          :  وزارت امور سرحدات و قبایل

موقعیـــت                         : (ولایات مربوطه)

گزارشدهی به                      : مقام وزارت

گزارشگیری از                       : ندارد

تاریخ نشر وختم اعلان         : ۲۷/۰۱/۱۳۹۸  الی  ۰۵/۰۲/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه:

ارایه مشوره ها در بهتر شدن منازعات قومی در بهتر شدن مشکلات های قومی با ابراز نظر وزیر،معینان در خصوص حل وفصل مشکلات که به وزارت مواصلت می ورزد .

 

مسئولیت های وظیفوی:

 1. سهمگیری در طرح وترتیب ستراتیژی ،تسوید قوانین وپالیسی ها واسناد بخش امور سرحدات وزارت امور سرحدات وقبایل .
 2. ترتیب راپور تحلیل مشکلات ،معاملات ومنازعات بعد از بررسی رسیدگی به آن .
 3. رسیدگی به مشکلات ومنازعات موجود درمیان قوم های مختلف امور سرحدات .
 4. ارایه نظریات مفید وموثر در حصه جلوگیری از بروز مشکلات دربین اقوام قبل از وقوع منازعات در امور سرحدات .
 5. اشتراک در موضوعات قومی از لحاظ احتمال بروز مشکلات های قومی وقبیلوی بین ساکنین امور سرحدات .
 6. همکاری ومشوره های لازم به سران قوم در رابطه به واقعات ومشکلات قومی گوناگون که میان آنها رخ میدهد .
 7. ارایه مشوره در تهیه مشخصات از محل منازعات به کمک و همکاری ریاست مربوطه وزارت .
 8. سهمگیری ، همکاری ومشوره در تطبیق پروگرام های حل مشکلات در بخش امور سرحدات در مطابقت با برنامه ستراتیژک وزارت .
 9. ارایه نظریات در تهیه وترتیب ستراتیژی که نشان دهنده اشتراک و رسیده گی در موضوعات قومی از قبیل حل وفصل مشکلات و منازعات میگردد .
 10. هماهنگی در تنظیم موضوعات خوشونت آمیز که باعث اختلافات ومشکلات بزرگ میگردد با ریاست مربوطه و ارگانهای امنیتی صورت میگیرد .
 11. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 12. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 13. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 14. سهم فعال واشتراک در برنامه های حل مشکلات ومنازعات که از طرف ساکنین امور سرحدات دعوت میگردد .
 15. ترتیب راپور دقیق وموثر در جایگاه که مشکلات و منازعات به وقوع پیوسته به ریاست مربوطه و وزارت اریه میشود .
 16. ارایه مشوره در غنامندی اهداف وپروگرام ها ی اداره مربوطه .

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه در مطابقت  با قوانین ، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

 

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۸،۷، و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : (جامعه شناسی ،مردم شناسی ، ادره عامه ، اداره تجارت ،پالیسی عامه ، علوم سیاسی ، حقوق ، اقتصاد ، تاریخ ، مدیریت عمومی ، حکومتداری)  و به درجه تحصیلی  بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود
 2. تجربه کاری مرتبط مدیریتی سطح متوسط ،طرح وتحلیل پلان ، پالیسی ،تحقیقاتی ،گزارش نویسی ،حل منازعات ،نظارت ، ارزیابی ) حداقل سه سال برای لیسانس ، دوسال برای ماستری ویک سال برای دکتورا .
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم