بودجه عادی
بودجه عادی سال۱۳۹۹

 

کود اصل منظور ی مصارف باقی مانده فیصدی مصرف
۲۱ ۴۰۲۴۰۰۰۰۰ ۴۰۰۸۱۷۱۲۷ ۱,۵۸۲,۸۷۳ ۱۰۰%
۲۲ ۱۹۳۷۶۸۳۱۰ ۱۷۹۰۰۷۵۸۵ ۱۴,۷۶۰,۷۲۵ ۹۲%
۲۵ ۱۶۰۰۰۰۰۰ ۸۷۶۴۰۰۹ ۷,۲۳۵,۹۹۱ ۵۵%
مجموع ۶۱۲,۱۶۸,۳۱۰ ۵۸۸,۵۸۸,۷۲۱٫۰۰ ۲۳,۵۷۹,۵۸۹٫۰۰ ۹۶%
بودجه عادی سال۱۳۹۸
کود تشریحات کود اصل منظور ی مصارف باقی مانده فیصدی مصرف
۲۱ تادیه حقوق کارکنان ۳۹۱,۹۵۷,۵۰۰ ۳۸۵,۹۷۵,۱۵۴ ۵,۹۸۲,۳۴۶ ۹۸%
۲۲ خرید اجناس وخدمات ۱۶۶,۹۳۲,۰۰۰ ۱۵۷,۴۷۷,۱۲۰ ۹,۴۵۴,۸۸۰ ۹۴%
۲۵ خرید زمین و ساختمان ۳۰,۶۱۹,۱۴۵ ۳۰,۶۱۹,۱۴۵ ۱۰۰%
مجموع ۵۸۹,۵۰۸,۶۴۵ ۵۷۴,۰۷۱,۴۱۹ ۱۵,۴۳۷,۲۲۶ ۹۷%
بودجه عادی سال۱۳۹۷
کود تشریحات کود اصل منظور ی مصارف باقی مانده فیصدی مصرف
۲۱ تادیه حقوق کارکنان ۳۲۹,۵۱۹,۳۷۴ ۳۲۷,۲۰۰,۴۵۹ ۲,۳۱۸,۹۱۵ ۹۹%
۲۲ خرید اجناس وخدمات ۱۶۴,۱۹۴,۸۴۸ ۱۵۰,۰۰۹,۷۳۰ ۱۴,۱۸۵,۱۱۸ ۹۱%
۲۵ خرید زمین و ساختمان ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۸۲,۱۹۴ ۱۱۷,۸۰۶ ۱۰۰%
مجموع ۵۱۸,۴۱۴,۲۲۲ ۵۰۱,۷۹۲,۳۸۳ ۱۶,۶۲۱,۸۳۹ ۹۷%
بودجه عادی سال۱۳۹۶
کود تشریحات کود اصل منظور ی مصارف باقی مانده فیصدی مصرف
۲۱ تادیه حقوق کارکنان ۲۷۶,۲۱۱,۸۹۵ ۲۷۰,۲۲۱,۵۵۱ ۵,۹۹۰,۳۴۴ ۹۸%
۲۲ خرید اجناس وخدمات ۱۲۴,۳۸۶,۳۴۸ ۱۱۲,۴۶۰,۲۷۶ ۱۱,۹۲۶,۰۷۲ ۹۰%
۲۵ خرید زمین و ساختمان ۳۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳۳,۲۹۹,۹۹۹ ۱ ۱۰۰%
مجموع ۴۳۳,۸۹۸,۲۴۳ ۴۱۵,۹۸۱,۸۲۶ ۱۷,۹۱۶,۴۱۷ ۹۶%
بودجه انکشافی
پروژه های انکشافی سال۱۳۹۹
فیصدی باقی‌مانده مصرف اصل منظوری نام پروژه
۹۹% ۲۰۴,۷۵۹٫۰۰ ۱۷,۶۵۹,۶۷۳٫۰۰ ۱۷,۸۶۴,۴۳۲٫۰۰ سیستم مدیریت معلومات منابع بشری(HRMIS)
۱۰۰% ۱٫۰۰ ۱۶,۱۳۵,۵۶۷٫۰۰ ۱۶,۱۳۵,۵۶۸٫۰۰ اعمار تعمیر کمیسیون
۹۵% ۵۱۰,۱۴۴٫۰۰ ۱۰,۴۸۹,۸۵۶٫۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰ پروژه ارتقای ظرفیت کارمندان
۸۲% ۱۸۳,۶۳۸,۸۵۶٫۰۰ ۸۱۶,۳۶۱,۱۴۴٫۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰ پروژه تغییر
۸۲% ۱۸۴,۳۵۳,۷۶۰٫۰۰ ۸۷۰,۲۴۶,۲۴۰٫۰۰ ۱,۰۵۴,۶۰۰,۰۰۰ مجموع
پروژه های انکشافی سال۱۳۹۸
فیصدی باقی‌مانده مصرف اصل منظوری نام پروژه
۹۹٫۹۸% ۱,۰۱۳٫۰۰ ۲۲,۲۹۰,۸۷۲٫۰۰ ۲۲,۲۹۵,۰۰۰ پروژه اکسس(حمایه از خدمات ملکی افغانستان)
۹۲٫۱۲% ۲,۹۲۰٫۰۰ ۱۴,۷۳۸,۴۶۶٫۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰ سیستم مدیریت معلومات منابع بشری(HRMIS)
۷۸٫۰۹% ۲,۳۱۷,۶۶۵٫۰۰ ۸,۲۷۷,۹۳۳٫۰۰ ۱۰,۶۰۰,۰۰۰٫۰۰ ساختمان کمیسیون
۱۰۰٫۰۰% ۰٫۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰٫۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰٫۰۰ پروژۀ نقشه ساختمان دفتر کمیسیون در هرات
۹۰٫۶۲% ۱۶,۲۵۰٫۰۰ ۹,۰۶۱,۹۶۷٫۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰ پروژۀ ارتقای ظرفیت کارمندان
۹۹٫۸۰% ۷۹۱,۳۷۸٫۸۳ ۸۰۲,۴۹۱,۲۹۸٫۵۳ ۸۰۴,۱۲۹,۵۸۹٫۰۰ پروژۀ تغییر
۹۹٫۲۹% ۳,۱۲۹,۲۲۶٫۸۳ ۸۶۶,۴۶۰,۵۳۶٫۵۳ ۸۷۲,۶۲۴,۵۸۹ مجموع
پروژه های انکشافی سال۱۳۹۷
فیصدی باقی‌مانده مصرف اصل منظوری نام پروژه
۹۰٫۳۸% ۲,۳۰۰,۴۰۰ ۲۱,۶۱۸,۶۰۰ ۲۳,۹۱۹,۰۰۰ پروژۀ اکسس(حمایه از خدمات ملکی افغانستان)
۹۸٫۰۹% ۲۹,۶۳۲,۳۵۸ ۱,۵۱۸,۲۰۴,۹۴۹٫۱۶ ۱,۵۴۷,۸۳۷,۳۰۷ سی بی آر(ارتقای ظرفیت به منظور بهبود اجراات دوایر دولتی)
۹۷٫۹۲% ۴۲۷,۳۶۶ ۲۰,۰۷۴,۶۳۴ ۲۰,۵۰۲,۰۰۰ سیستم مدیریت معلومات منابع بشری(HRMIS)
۹۹٫۹۵% ۱۰,۰۱۹٫۷۹ ۲۰,۶۵۷,۹۸۰٫۲۱ ۲۰,۶۶۸,۰۰۰ اعمار تعمیر کمیسیون
۹۷٫۹۹% ۳۲,۳۷۰,۱۴۳٫۷۹ ۱,۵۸۰,۵۵۶,۱۶۳٫۳۷ ۱,۶۱۲,۹۲۶,۳۰۷ مجموع
پروژه های انکشافی سال ۱۳۹۶
فیصدی باقی‌مانده مصرف اصل منظوری نام پروژه
۸۸٫۴۷% ۱,۰۴۵,۷۲۶٫۰۳ ۱۷,۱۶۱,۱۰۹ ۱۹,۳۹۸,۴۴۳ پروژۀ اکسس(حمایه از خدمات ملکی افغانستان)
۸۷٫۰۲% ۱,۰۴۷,۲۳۱٫۱۵ ۵۴۳,۴۶۷,۶۳۴٫۱۸ ۶۲۴,۵۰۷,۵۵۷٫۵۷ سی بی آر
۹۸٫۲۹% ۱,۸۸۱,۲۶۶٫۰۰ ۱۰۸,۶۲۸,۰۱۸٫۰۰ ۱۱۰,۵۱۳,۲۸۴٫۰۰ ساختمان کمیسیون
۸۸٫۷۱% ۳,۹۷۴,۲۲۳٫۱۸ ۶۶۹,۲۵۶,۷۶۱٫۱۸ ۷۵۴,۴۱۹,۲۸۴٫۵۷ مجموع