معاونیت فنی

 

 

بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه دوم  ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی می‌ سپارد.

علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند.

هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید.

شماره عنوان بست شماره بست
۱ معاونیت فنی ۰۲۰۹-۳

 

مشخصات بست:

عنوان بست:                  معاونیت فنی

بســــت:                       دوم

تعداد بست:                    (۱)

وزارت/اداره:                    ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع

موقعیت بست:                 کابل

گزارشده به:                    رئیس عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع

گزارش­گیر از:                  کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

تاریخ نشروختم اعلان:        ۱۰/۰۹/۱۳۹۸ الی ۲۰/۰۹/۱۳۹۸

 

هدف وظیفه: رهبری و مدیریت امور تخنیکی، فنی گاز مایع و کمی و کیفی مواد نفتی و گاز مایع تصدی.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

صلاحیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. مطالعه و تحلیل گزارشات واصله بخش های مرکزی و ولایتی در امور فنی و تخنیکی غرض رهنمائی، تقویه و معیاری سازی سیستم فنی و ارتقای ظرفیت کارکنان عرصه فنی در مرکز و ولایات؛
 3. ارائه مشوره و همکاری در طرح و تدوین پلان استراتیژیک و پالیسی های تصدی مواد نفتی و گاز مایع در امور فنی جهت معیاری سازی تجهیزات و تأسیسات مواد نفتی و گاز مایع در کشور؛
 4. تقویه و انکشاف میکانیزم نظارتی و رسیده­گی به امور فنی و تخنیکی و احداث تأسیسات مواد نفتی و گاز مایع بخش سکتور خصوصی غرض معیاری سازی و عرضه خدمات بهتر و بدون واقعات و حادثات؛
 5. ارائه خدمات فنی، طرح ها و نظریات فنی مطابق به معیارهای بین المللی در امور احداث، تجهیز، نصب و منتاژ و ایمنی سازی تأسیسات مواد نفتی و گاز مایع سکتور دولتی، خصوصی و نهاد های دولتی اعم ملکی و نظامی؛
 6. تدویر برنامه های آموزشی در بخش فنی و تخنیکی برای کارکنان فنی و تخنیکی ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع در مرکز و ولایات؛
 7. کنترول و مراقبت از ایجاد پمپ استیشن ها، ذخایر و سایر تأسیسات مواد نفتی و گاز مایع در مطابقت به قانون و مقررات غرض حصول اطیمنان از تحقق پالیسی های تصدی مواد نفتی و گاز مایع؛
 8. بهبود و معیاری سازی سیستم کنترول کمی وکیفی مواد نفتی و گاز مایع، سیستم انتقالاتی، ترمیماتی، تقویه، توسعه و انکشاف سیستم فنی تأسیسات مواد نفتی و گاز مایع تصدی مطابق به معیارهای قبول شده بین المللی؛
 9. تأمین ارتباط با ادارات و نهاد های سکتور خصوصی غرض ارائه خدمات فنی و تخنیکی و بهبود سطح عواید تصدی؛
 10. مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر امور فنی غرض بهبود و معیاری سازی سیستم فنی عرضه مواد نفتی و گاز مایع.
 11. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه بخش مربوطه؛
 12. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 13. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 14. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 15. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
 16. ارزیابی از اجراآت کارکنان تحت اثر به منظور ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد، افزایش موثریت و بازدهی کار، تعیین نیاز های آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 17. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛
 18. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ۷، ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: نفت و گاز (تخنیک نفت و گاز)، کیمیا، تکنالوژی کیمیاوی، انجنیری پترولیم، جیولوژی و معادن و سایر رشته های مرتبط و به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود؛
 2. داشتن تجربه کاری مرتبط (مدیریتی مشابه و تخصصی امور تخنیک نفت و گاز ویا تکنالوژی کیمیاوی ویا تجربه های کیمیاوی ویا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این پست) حداقل سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا؛
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم